ҜӨР нә гәшәнҝ ушагдыр! Онун ады Шамуелдир. Ушағын башына сығал чәкән киши исә Исраилин баш каһини Елидир. Шамуели Елинин јанына атасы Елгана вә анасы Ханна ҝәтириб.

Шамуелин тәхминән дөрд-беш јашы олар. Амма о, Ели вә башга каһинләрлә бәрабәр Јеһованын ибадәт чадырында јашајаҹаг. Сән соруша биләрсән: ахы нәјә ҝөрә Елгана илә Ханна белә балаҹа ушағы Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн ибадәт чадырына ҝәтирибләр? Ҝәл бахаг.

Бу һадисәдән бир нечә ил әввәл Ханна чох гәмҝин иди. О чох истәјирди ки, ушағы олсун, амма олмурду. Бир ҝүн Ханна Јеһованын ибадәт чадырында оларкән дуа едир: ‘Аһ, Јеһова, мәни унутма! Мәнә бир оғул версән, сөз верирәм ки, өмрү боју хидмәт етмәк үчүн ону Сәнә верәҹәјәм’.

Јеһова Ханнанын дуасына ҹаваб верир. Бир нечә ајдан сонра онун бир оғлу олур вә адыны Шамуел гојурлар. Ханна оғлуну чох севир вә көрпәликдән она Јеһова Аллаһ һаггында данышыр. Бир ҝүн Ханна әринә дејир: ‘Шамуел бир аз бөјүјүб сүддән кәсиләндә ону Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн ибадәт чадырына апараҹағам’.

Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Елгана илә Ханна белә дә едирләр. Шамуел дә чох шаддыр ки, Јеһоваја ибадәт чадырында хидмәт едәҹәк. Ахы о, Јеһова Аллаһы лап көрпәликдән таныјыр. Ханна илә Елгана һәм ибадәт етмәк, һәм дә балаҹа оғулларына баш чәкмәк үчүн һәр ил Јеһованын чадырына ҝәлирләр. Ханна һәр дәфә ҝәләндә тикдији јени палтары Шамуелә ҝәтирир.

Илләр өтүр, Шамуел Јеһованын ибадәт чадырында хидмәт етмәјә давам едир. Һәм Јеһова, һәм дә халг ону чох севир. Анҹаг баш каһин Елинин оғуллары Хофни илә Пинхас јарамаз адамлар иди. Пис әмәлләрлә мәшғул олмалары аз имиш кими, башгаларыны да Јеһова Аллаһа итаәтсиз олмаға тәһрик едирләр. Ели онлары каһинликдән чыхармалыдыр, амма буну етмир.

Ҝәнҹ Шамуел јол вермир ки, ибадәт чадырында едилән пис әмәлләр онун Јеһоваја хидмәтинә сон гојсун. О вахтлар чох аз адам Аллаһы севирди, буна ҝөрә дә чохдан иди ки, О һеч кимлә данышмырды. Шамуел бир гәдәр бөјүдүкдән сонра ҝөрәк нә баш верир.

Шамуел ҝеҹә јатаркән, бир сәс ону јухудан ојадыр. О ајаға галхыб Елинин јанына гачыр вә дејир: ‘Мәни чағырдын?’

Амма Ели ҹаваб верир: ‘Мән сәни чағырмадым. Ҝет јат’. Шамуел дә ҝедиб јатыр.

Сәс икинҹи дәфә ‘Шамуел!’ дејә чағырыр. Шамуел галхыб јенидән Елинин јанына гачыб дејир: ‘Мәни чағырдын? Бәли, ешидирәм’. Ели исә дејир: ‘Мән сәни чағырмадым, оғлум, ҝет јат’. Шамуел јатағына гајыдыр.

Шамуели чағыран сәс үчүнҹү дәфә ешидилир. Шамуел јенә Елинин јанына гачыб дејир: ‘Бәли, бу дәфә ки, мәни сән чағырдын’. Ели инди баша дүшүр ки, Шамуели чағыран Јеһова Аллаһдыр. Буна ҝөрә дә дејир: ‘Ҝет јериндә узан вә бир дә сәс ешитсән белә де: “Бәли, Јеһова Аллаһ, гулун Сәни динләјир”’.

Јеһова бир дә чағыранда Шамуел Елинин дедији кими едир. Јеһова она дејир ки, Елини вә оғулларыны ҹәзаландыраҹаг. Доғрудан да, Хофни вә Пинхас филиштлиләрлә дөјүшдә өлүрләр. Ели буну ешидәндә јыхылыр, бојну сыныр вә өлүр. Ҝөрдүјүн кими, Јеһова Аллаһын сөзләри јеринә јетир.

Шамуел боја-баша чатыр вә Исраилдә сонунҹу һаким олур. О гоҹаланда халг ондан хаһиш едир: ‘Бизә падшаһ сеч, гој үзәримиздә рәһбәрлик етсин’. Шамуел буну етмәк истәмир, чүнки халгын падшаһы әслиндә Јеһовадыр. Амма Јеһова Аллаһ она дејир ки, халгын сөзүнә әмәл етсин.