Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 63

Мүдрик падшаһ Сүлејман

Мүдрик падшаһ Сүлејман

СҮЛЕЈМАН падшаһ оланда һәлә јенијетмә иди. О, Јеһованы севир вә атасы Давудун мәсләһәтләринә әмәл едирди. Јеһова Сүлејмандан чох разыдыр вә бир ҝүн јухуда она дејир: ‘Сүлејман, нә истәрдин сәнә верим?’

Сүлејман ҹаваб верир: ‘Аллаһым Јеһова, мән һәлә чох ҝәнҹәм, падшаһлыг етмәји дә билмирәм. Халгына дүзҝүн рәһбәрлик етмәк үчүн мәнә мүдриклик вер’.

Сүлејманын истәји Јеһованын чох хошуна ҝәлдији үчүн она дејир: ‘Мәндән узун өмүр вә вар-дөвләт дејил, мүдриклик истәдијин үчүн, сәнә индијәдәк һеч кимдә олмајан мүдриклији верәҹәјәм. Үстәлик сәнә истәмәдијин вар-дөвләти вә шөһрәти дә верәҹәјәм’.

Гыса вахтдан сонра Сүлејманын јанына ҝүҹлү мүбаһисәси олан ики гадын ҝәлир. Онлардан бири сөз алыб дејир: ‘Бу гадынла мән бир евдә јашајырыг. Мән бир оғлан ушағы доғдум вә ики ҝүн сонра онун да бир оғлу олду. Бир ҝеҹә онун оғлу өлдү. Амма мән јатаркән о өзүнүн өлү ушағы илә мәним ушағымы дәјишди. Сәһәр ојаныб өлү ушаға баханда, ҝөрдүм ки, ушаг мәнимки дејил’.

Бу заман о бири гадын дејир: ‘Јох! Сағ ушаг мәнимкидир, өлү исә онунку!’ Биринҹи гадын дејир: ‘Хејр! Өлү ушаг сәнинкидир, сағ исә мәнимдир!’ Бах гадынлар беләҹә мүбаһисә едирләр. Ҝөрәсән Сүлејман нә едәҹәк?

О, бир гылынҹ ҝәтиртдириб әмр едир: ‘О сағ ушағы ики јерә бөлүн, јарысыны бу гадына, јарысыны да о бири гадына верин!’

‘Јох!’ дејә әсл ана гышгырыр. ‘Амандыр, ушағы өлдүрмәјин, јахшысы будур она верин!’ Амма о бири гадын дејир: ‘Јох, бөлүн! Гој нә онун олсун, нә дә мәним!’

Нәһајәт, Сүлејман дејир: ‘Ушаға әл вурмајын! Ону биринҹи гадына верин! Ушағын әсл анасы одур’. Сүлејман нә үчүн белә едир? Чүнки о билир: әсл ана өз баласыны о гәдәр севир ки, сағ галсын дејә ону башгасына да вермәјә һазырдыр. Халг Сүлејманын бу мәсәләни неҹә һәлл етдијиндән хәбәр тутанда, белә мүдрик падшаһынын олмасына чох севинир.

Сүлејманын падшаһ олдуғу мүддәтдә Јеһова Исраилә хејир-дуа верир. Торпагда чохлу буғда, арпа, үзүм, әнҹир вә башга мәһсуллар јетишир. Ҹамаатын јахшы ҝејими вә гәшәнҝ евләри олур. Һамы боллуг ичиндә јашајыр.