Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 72

Аллаһ Хизгија падшаһа көмәк едир

Аллаһ Хизгија падшаһа көмәк едир

БУ КИШИНИН Јеһова Аллаһа нә үчүн дуа етдијини билирсән? Бәс ҝөрәсән бу мәктублары нијә Јеһованын гурбанҝаһы гаршысына гојуб? Бу адамын ады Хизгијадыр. О, Исраилин ҹәнубдакы ики гәбиләсинин падшаһыдыр. Инди о, бөјүк чәтинлијә дүшүб. Ҝәл бунун сәбәбини өјрәнәк.

Ашшур ордусу артыг 10 гәбиләли шимал падшаһлығыны ишғал едиб. Јеһова Аллаһ буна халгын пис әмәлләринә ҝөрә јол вериб. Инди исә бу орду икигәбиләли падшаһлыға гаршы дөјүшә чыхыб.

Хизгија елә индиҹә Ашшур падшаһындан мәктуб алыб. Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Хизгија һәмин бу мәктублары Аллаһын гаршысына гојуб. Мәктубда Јеһова Аллаһа истеһза едилир вә Хизгијаја тәслим олмаг тәклиф олунур. Буна ҝөрә Хизгија Аллаһа јалварыр: ‘Еј Јеһова, бизи Ашшур падшаһынын әлиндән гуртар. Онда бүтүн милләтләр јалныз Сәнин Аллаһ олдуғуну биләҹәк’. Неҹә дүшүнүрсән, Јеһова онун дуасына ҹаваб верирми?

Хизгија јахшы падшаһдыр. О, 10 гәбиләли Исраил падшаһлығынын падшаһлары вә атасы Ахаз кими пис ишләр етмир, әксинә Јеһованын бүтүн ганунларыны дәгигликлә јеринә јетирир. Она ҝөрә дә Хизгија дуасыны гуртарандан сонра Јеһова пејғәмбәри Јешајанын васитәсилә она бу сөзләри чатдырыр: ‘Ашшур падшаһы Јерусәлимә ҝирмәјәҹәк. Әсҝәрләриндән һеч бири шәһәрә јахын ҝәлмәјәҹәк. Онлар шәһәрә бир ох белә атмајаҹаглар’.

Бу сәһифәдәки шәклә бах. Билирсән бу өлү әсҝәрләр кимләрдир? Онлар Ашшур ордусунун әсҝәрләридир. Јеһова бир мәләк ҝөндәрир вә бу мәләк бир ҝеҹәнин ичиндә 185 000 дүшмән әсҝәри өлдүрүр. Беләликлә, Ашшур падшаһы мәғлуб олуб өлкәсинә гајыдыр.

Икигәбиләли падшаһлыг хилас олур вә халг бир мүддәт сүлһ ичиндә јашајыр. Хизгија өләндән сонра онун оғлу Менашше падшаһ олур. Һәм Менашше, һәм дә ондан сонра ҝәлән оғлу Амон пис падшаһ олурлар. Өлкә јенидән ҹинајәт вә зоракылыгла долур. Амону өз хидмәтчиләри өлдүрүрләр вә икигәбиләли падшаһлығы онун оғлу Јошија идарә етмәјә башлајыр.