Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 19

Јагубун бөјүк аиләси

Јагубун бөјүк аиләси

БИР бу бөјүк аиләјә бах. Бунлар Јагубун 12 оғлудур. Онун гызлары да вар. Һеч бу ушагларын адыны билирсән? Ҝәл онлардан бәзиләринин адларыны өјрәнәк.

Рувен, Шимеон, Леви вә Јәһуданы Леа доғду. Рәһилә ушаг доға билмәдији үчүн чох кәдәрләнирди. Бунун үчүн дә гуллугчусу Билһаны Јагуба верди. Билһанын Дан вә Нафтали адлы ики оғлу олду. Сонра Леа да өз гуллугчусу Зилпаны Јагуба верди вә Зилпанын Гад вә Ашер адлы оғуллары олду. Леанын даһа ики оғлу олду. Онларын адлары Иссакар вә Зевулун иди.

Нәһајәт, Рәһиләнин дә бир оғлу олур. Онун адыны Јусиф гојур. О сонрадан чох нүфузлу бир инсан олур. Бир гәдәр сонра Јусиф һаггында даһа чох өјрәнәҹәјик. Рәһиләнин атасы Лаванла јашадығы дөврдә Јагубун 11 оғлу олур.

Јагубун гызлары да вар иди, амма Мүгәддәс Китабда онлардан јалныз биринин ады чәкилир. Онун ады Динадыр.

Вахт кечир вә Јагуб Лавандан ајрылыб, Кәнан торпағына гајытмаг гәрарына ҝәлир. О, бөјүк аиләсини, чохсајлы гојун вә мал-гара сүрүләрини јығыб узун сәфәрә чыхыр.

Онлар Кәнан торпағына гајытдыгдан бир гәдәр сонра Рәһиләнин бир оғлу да олур. Бу, јолда баш верир. Рәһилә чох ағры чәкир вә доғуш вахты өлүр. Көрпә исә сағ галыр. Јагуб онун адыны Бенјамин гојур.

Биз Јагубун 12 оғлунун адыны јадда сахламалыјыг, чүнки бүтүн Исраил халгы онлардан төрәјиб. Исраилин 12 гәбиләси Јагубун 10 оғлунун вә Јусифин ики оғлунун адыны дашыјыр. Бабалары Исһаг бу оғланлар доғуландан һәлә чох илләр сонра да јашады. Онун бир белә нәвәси олдуғуна неҹә севиндијини тәсәввүр едә биләрик. Инди ҝәл ҝөрәк онун нәвәси Динанын башына һансы һадисә ҝәлир.