Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 1

Аллаһ јаратмаға башлајыр

Аллаһ јаратмаға башлајыр

ДҮНЈАДА олан бүтүн јахшы шејләр Аллаһдандыр. О, Ҝүнәши јарадыб ки, ҝүндүзләр бизә ишыг сачсын. Ајы вә улдузлары исә ҝеҹәләр чох гаранлыг олмасын дејә јарадыб. Аллаһ Јери дә бизим үчүн јарадыб.

Амма Ҝүнәш, Ај, улдузлар вә Јер Аллаһын јаратдығы илк шејләр дејилди. Билирсән, Аллаһын илк јаратдығы нә иди? Аллаһ әввәлҹә Өзүнә бәнзәр шәхсијјәтләр јаратды. Аллаһы ҝөрә билмәдијимиз кими, бу шәхсијјәтләри дә ҝөрә билмирик. Мүгәддәс Китабда онлар мәләкләр адланыр. Аллаһ мәләкләри, Онунла бәрабәр ҝөјдә јашамаг үчүн јаратды.

Аллаһын јаратдығы илк мәләк башгаларындан хүсусилә фәргләнирди. О, ән биринҹи мәләк олдуғу үчүн, санки Аллаһын илки иди. Буна ҝөрә дә, Мүгәддәс Китабда Аллаһын Оғлу адланыр. О, Атасы илә бәрабәр чалышырды. Бу мәләк, бүтүн башга шејләри јаратмагда Аллаһа көмәк едирди. О, Ҝүнәш, Ај, улдузлар вә һәмчинин Јер күрәсини јаратмагда Аллаһа көмәк етмишди.

О вахтлар Јер неҹә иди? Башланғыҹда орада һеч ким јашамырды: јерин үзү бүсбүтүн су илә өртүлү иди. Амма Аллаһ истәјирди ки, Јердә инсанлар јашасын. Буна ҝөрә дә, О, Јери бизим үчүн һазырламаға башлады. Аллаһ нә етди?

Илк нөвбәдә Јерә ишыг лазым иди. Бунун үчүн Аллаһ Ҝүнәшин шүаларыны јер үзүнә јөнәлтди. Бунун нәтиҹәсиндә ҝеҹә вә ҝүндүз јаранды. Бундан сонра Аллаһ гуруну судан ајырды.

Әввәлҹә гуруда һеч нә јох иди. О, шәкилдә ҝөрдүјүн кими иди. Орада нә ҝүлләр, нә ағаҹлар, нә дә һејванлар вар иди. Суларда бирҹә дәнә дә олсун балыг јох иди. Һејванларын вә инсанларын јашаја билмәләри үчүн Аллаһ һәлә чох ишләр ҝөрмәли иди.