ИЛЛӘР өтүр. 10 ил, 20 ил, 30 ил, 39 ил кечир. Исраиллиләр һәлә дә сәһрада долашырлар. Бүтүн бу илләр әрзиндә Јеһова халгынын гејдинә галыб. Онлары манна илә гидаландырыб. Онлара ҝүндүзләр булудла, ҝеҹәләр исә аловла јол ҝөстәриб. Бу илләр әрзиндә онларын нә палтарлары јыртылды, нә дә ајаглары шишди.

Мисири тәрк етдикләри ҝүндән дүз 39 ил кечиб. Инди 40-ҹы илин биринҹи ајыдыр. Исраиллиләр јенидән Гадешдә дүшәрҝә салырлар. Тәхминән 40 ил әввәл 12 кәшфијјатчы Кәнан торпағына елә бурадан јола дүшмүшдү. Мусанын баҹысы Мәрјәм дә бурада өлүр. Гадешдә исраиллиләр јенидән башларына бәла ачырлар.

Халг ичмәјә су тапмыр. Онлар Мусаја шикајәтләнирләр: ‘Өлсәјдик бундан јахшы оларды. Нәјә ҝөрә бизи Мисирдән чыхарыб һеч бир шеј битмәјән бу дәһшәтли јерә ҝәтирдин? Бурада нә буғда, нә әнҹир, нә үзүм, нә дә нар вар. Һеч ичмәјә су да јохдур!’

Муса илә Һарун дуа етмәк үчүн чадыра ҝедирләр. Орада Јеһова Мусаја дејир: ‘Халгы бир јерә јығыб ҝөзләри гаршысында әсаны галдыр вә гајаја сөјлә. О заман гајадан бүтүн инсанлар вә һејванлар үчүн бол су чыхаҹаг’.

Беләликлә, Муса бүтүн халгы бир јерә топлајыб дејир: ‘Еј Аллаһа етибар етмәјәнләр, бир гулаг асын! Бу гајадан сизә сују Һарунла мән чыхармалыјам?’ Сонра Муса әсасыны гајаја ики дәфә вурур вә гајадан чохлу су чыхыр. Һәм ҹамаат, һәм дә һејванлары судан дојунҹа ичирләр.

Лакин Јеһованын Муса илә Һаруна гәзәби тутур. Билирсән нәјә ҝөрә? Чүнки Муса вә Һарун дејирләр ки, ҝуја сују гајадан онлар чыхарырлар. Әслиндә исә буну едән Јеһова Аллаһдыр. Муса илә Һарун һәгигәти демәдикләри үчүн, Јеһова онлары ҹәзаландыраҹағыны сөјләјир: ‘Халгымы Кәнана сиз апармајаҹагсыныз’.

Тезликлә исраиллиләр Гадеши тәрк едиб, Һор дағына ҝәлирләр. Һарун бу дағын башында өлүр. Өләндә онун 123 јашы вар иди. Исраиллиләр чох кәдәрләнирләр вә Һарун үчүн 30 ҝүн јас тутурлар. Онун өлүмүндән сонра оғлу Елеазар Исраил халгынын баш каһини олур.