Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 81

Халг Аллаһын көмәјинә ҝүвәнир

Халг Аллаһын көмәјинә ҝүвәнир

БАБИЛДӘН Јерусәлимә тәхминән 50 000 адам гајыдыр. Онлар вәтәнә чатанда Јерусәлимин виранә галдығыны ҝөрүрләр. Орада һеч ким јашамыр. Исраиллиләр һәр шеји јенидән тикмәлидирләр.

Онлар илк нөвбәдә гурбанҝаһ тикирләр. Гурбанҝаһ һејванлары Јеһоваја гурбан ҝәтирмәк үчүн хүсуси јердир. Бир нечә ајдан сонра исраиллиләр мәбәди тикмәјә башлајырлар. Амма јахынлыгда јашајан дүшмәнләр истәмирләр ки, исраиллиләр мәбәди тиксинләр. Буна ҝөрә тикинтини дајандырмаг үчүн онлары горхутмаг гәрарына ҝәлирләр. Сонда бу дүшмәнләр фарсларын јени падшаһынын тикинти ишләрини дајандырмаг үчүн бир фәрман чыхармасына наил олурлар.

Илләр өтүр. Артыг исраиллиләрин Бабилдән гајытмасындан 17 ил кечиб. Јеһова Һаггај вә Зәкәријјә пејғәмбәри ҝөндәрир вә онлар халгы мәбәдин тикинтисинә давам етмәјә чағырырлар. Халг Аллаһын көмәјинә ҝүвәнир вә пејғәмбәрләрин сөзүнә әмәл едир. Фәрманда иҹазә верилмәсә дә, онлар тикинти ишләринә јенидән башлајырлар.

Таттенај адлы бир фарс мәмуру ҝәлиб исраиллиләрдән мәбәди кимин иҹазәси илә тикдикләрини сорушур. Исраиллиләр мәмура дејирләр: ‘Биз Бабилдә оларкән Кир падшаһ бизә белә сөјләмишди: Јерусәлимә ҝедин вә Аллаһыныз Јеһованын мәбәдини тикин’.

Таттенај Бабилә бир мәктуб јазыб, вахтилә Кирин доғруданмы бу сөзләри дедијини сорушур. Бир гәдәр вахтдан сонра фарсларын јени падшаһындан бир мәктуб ҝәлир. Орада Кирин сөзләри тәсдигләнир. Падшаһ мәктубда јазыр: ‘Гој исраиллиләр өз Аллаһынын мәбәдини тиксинләр. Сәнә дә әмр едирәм ки, онлара көмәк едәсән’. Тәхминән дөрд илдән сонра мәбәдин тикинтиси баша чатыр. Исраиллиләр чох севинирләр.

Бу һадисәдән хејли вахт өтүр. Мәбәдин тикинтисиндән артыг 48 ил кечиб. Јерусәлимин сакинләри јохсуллуг ичиндә јашајырлар. Шәһәр вә мәбәд пис вәзијјәтдәдир. Бабилдә јашајан исраилли Езра хәбәр тутур ки, Аллаһын мәбәдини тәмир етмәк лазымдыр. Билирсән о нә едир?

Езра Фарс падшаһы Артахшастанын јанына ҝедир. Бу јахшы падшаһ Езраја бир чох гијмәтли һәдијјәләр верир. Езра Бабилдәки исраиллиләрдән хаһиш едир ки, бу һәдијјәләри Јерусәлимә апармагда она көмәк етсинләр. Алты минә јахын адам онунла ҝетмәјә разы олур. Онлар чохлу гызыл, ҝүмүш вә башга гијмәтли әшјалар апармалыдырлар.

Јолда пис адамлар олдуғу үчүн Езра чох нараһатдыр. Бу адамлар гызылы вә ҝүмүшү әлләриндән алыб онлары да өлдүрә биләрләр. Бунун үчүн, шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Езра ҹамааты бир јерә јығыр. Сонра онлар Јеһоваја дуа едирләр ки, Јерусәлимә ҝетдикләри бу узун јолда онлары горусун.

Јеһова доғрудан да онлары горујур. Дөрд ај јол ҝетдикдән сонра ҹамаат сағ-саламат Јерусәлимә чатыр. Ҝөрүрсән, Јеһова Онун көмәјинә ҝүвәнәнләри горумаға неҹә гадирдир?!

Езра 2–8-ҹи фәсилләр.