Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өн сөз

Өн сөз

БУ, ҜЕРЧӘК һадисәләрдән бәһс едән бир китабдыр. Бу һекајәләр, дүнјанын ән бөјүк китабы олан Мүгәддәс Китабдан ҝөтүрүлмүшдүр. Аллаһын јаратмаға башладығы ҝүндән бизим зәманәјәдәк баш верән дүнја һадисәләри бурада өз әксини тапыр. Һәмин һекајәләрдә, Аллаһын һәтта ҝәләҹәкдә едәҹәји ишләриндән дә сөһбәт ачылыр.

Сиз бу китабын васитәсилә Мүгәддәс Китаб һаггында үмуми мәлумат алаҹаг, Мүгәддәс Китабда бәһс едилән инсанлар вә онларын ишләри барәсиндә охујаҹагсыныз. Һәмчинин, бу китабда Аллаһын инсанлара бәхш етдији мөһтәшәм бир үмид һаггында данышылыр. Бу үмидин сајәсиндә биз јер үзүндә олаҹаг Ҹәннәтдә әбәди јашаја биләрик.

Китабда 116 һекајә вар. Онлар сәккиз һиссәјә бөлүнмүшдүр. Һәр һиссәнин әввәлиндә, бәһс едиләҹәк һадисәләр һаггында гысаҹа мәлумат верилир. Һекајәләр һадисәләрин тарихдә баш вердији гајдада нәгл олунур. Сиз бурадан, һадисәләрин бир-биринә бағлы сурәтдә неҹә ҹәрәјан етдијини өјрәнәҹәксиниз.

Һекајәләр садә дилдә јазылыб. Ушаглар, сиз онлары сәрбәст охуја биләҹәксиниз. Валидејнләр, сиз дә ушагларыныза бу китабы дөнә-дөнә охујаркән, бунун онлара нә гәдәр севинҹ ҝәтирдијинин шаһиди олаҹагсыныз. Бу китабдан һәм ҝәнҹләр, һәм дә бөјүкләр өзләри үчүн чохлу мараглы шејләр тапаҹаглар.

Һәр һекајәнин сонунда Мүгәддәс Китаб ајәләри ҝәтирилир. Һекајәләрин әсасландығы бу Мүгәддәс Китаб парчаларыны охумаг јахшы оларды. Һәмчинин, һәр һекајәни охујуб гуртарандан сонра, чалышын 116-ҹы һекајәдән сонра чап едилән суаллара да ҹаваб верәсиниз.