Бабилдә әсарәтдә оларкән исраиллиләрин иманы дәфәләрлә сынаға чәкилир. Шадрак, Мешак вә Авед-Негону гызмар собанын ичинә атырлар, лакин Аллаһ онлары собадан сағ чыхарыр. Бир гәдәр сонра Бабил мидијалылар вә фарсларын ишғалы алтында оланда, Даниели ширләр сахланылан гујуја атырлар. Аллаһ ширләрин ағзыны бағлајараг ону да хилас едир.

Фарс падшаһы Кир исраиллиләри азад едир. Бабилә әсир апарылдыгдан дүз 70 ил сонра Аллаһын халгы вәтәнә гајыдыр. Јерусәлимә дөнән исраиллиләр илк нөвбәдә Јеһованын мәбәдини тикмәјә башлајырлар. Чох кечмәмиш дүшмәнләри бу иши дајандырырлар. Буна ҝөрә дә, онлар мәбәди Јерусәлимә гајыдандан тәхминән 22 ил сонра тикиб гуртарырлар.

Сонра мәбәди бәзәмәк үчүн Езранын Јерусәлимә гајытмасы һаггында өјрәнирик. Бу һадисә мәбәдин бәрпа едилмәсиндән тәхминән 47 ил сонра баш верир. Езрадан 13 ил сонра Неһемја адлы бир исраилли Јерусәлимин дағыдылмыш диварларыны тикмәјә көмәк едир. Беләликлә, БЕШИНҸИ ҺИССӘ тарихин 152 илини әһатә едир.