Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һиссә 5

Бабил әсарәтиндән Јерусәлим диварларынын бәрпасынадәк

Бабил әсарәтиндән Јерусәлим диварларынын бәрпасынадәк

Бабилдә әсарәтдә оларкән исраиллиләрин иманы дәфәләрлә сынаға чәкилир. Шадрак, Мешак вә Авед-Негону гызмар собанын ичинә атырлар, лакин Аллаһ онлары собадан сағ чыхарыр. Бир гәдәр сонра Бабил мидијалылар вә фарсларын ишғалы алтында оланда, Даниели ширләр сахланылан гујуја атырлар. Аллаһ ширләрин ағзыны бағлајараг ону да хилас едир.

Фарс падшаһы Кир исраиллиләри азад едир. Бабилә әсир апарылдыгдан дүз 70 ил сонра Аллаһын халгы вәтәнә гајыдыр. Јерусәлимә дөнән исраиллиләр илк нөвбәдә Јеһованын мәбәдини тикмәјә башлајырлар. Чох кечмәмиш дүшмәнләри бу иши дајандырырлар. Буна ҝөрә дә, онлар мәбәди Јерусәлимә гајыдандан тәхминән 22 ил сонра тикиб гуртарырлар.

Сонра мәбәди бәзәмәк үчүн Езранын Јерусәлимә гајытмасы һаггында өјрәнирик. Бу һадисә мәбәдин бәрпа едилмәсиндән тәхминән 47 ил сонра баш верир. Езрадан 13 ил сонра Неһемја адлы бир исраилли Јерусәлимин дағыдылмыш диварларыны тикмәјә көмәк едир. Беләликлә, БЕШИНҸИ ҺИССӘ тарихин 152 илини әһатә едир.

 

БУ БӨЛМӘДӘ

ҺЕКАЈӘ 77

Онлар һејкәлә баш әјмирләр

Аллаһ бу ҝәнҹләри одлу собадан хилас етди?

ҺЕКАЈӘ 78

Диварда јазы

Даниел пејғәмбәр дөрд сирли сөзү изаһ едир.

ҺЕКАЈӘ 79

Даниел ширләр гујусунда

Даниел өлүм һөкмүндән хәбәри олса да, о, бундан гачдымы?

ҺЕКАЈӘ 80

Аллаһын халгы Бабили тәрк едир

Фарс падшаһы Кир Бабили зәбт едәндә бир пејғәмбәрлик јеринә јетмишди, инди исә башга бири иҹра олур.

ҺЕКАЈӘ 81

Халг Аллаһын көмәјинә ҝүвәнир

Исраиллиләр Аллаһын ганунуна табе олмаг үчүн инсан ганунларыны позурдулар. Аллаһ онлары хејир-дуаландырды?

ҺЕКАЈӘ 82

Мордокај вә Естер

Мәликә Вашти ҝөзәл иди, анҹаг падшаһ Ахашверош мәликә олараг ону Естерлә әвәз едир. Нә үчүн?

ҺЕКАЈӘ 83

Јерусәлимин диварлары

Ишчиләр диварлары бәрпа едә-едә низә вә гылынҹларыны ҝеҹә-ҝүндүз әлләриндә һазыр вәзијјәтдә сахламалыдырлар.