Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 87

Балаҹа Иса мәбәддә

Балаҹа Иса мәбәддә

БӨЈҮКЛӘРЛӘ сөһбәт едән бу балаҹа оғлана бах. Бу адамлар Аллаһын Јерусәлимдәки мәбәдиндә мүәллимдирләр. Оғлан исә Исадыр. О бөјүјүб вә артыг 12 јашындадыр.

Мүәллимләр Исанын билијинә тәәҹҹүбләнирләр. О, Аллаһ вә Мүгәддәс Китабда јазыланлар һаггында чох билир. Бәс Јусифлә Мәрјәм нијә бурада јохдурлар? Онлар һаны? Ҝәл өјрәнәк.

Јусиф һәр ил аиләси илә Јерусәлимдә кечирилән Пасха бајрамына ҝәлир. Назарет шәһәри Јерусәлимдән узагда јерләшир. О вахт нә машын, нә дә гатар варды. Адамлар һәр јерә пијада ҝедирди. Јерусәлимә чатмаг үчүн Јусиф аиләси илә үч ҝүн јол ҝетмәли иди.

Јусиф артыг бөјүк аилә саһибидир. Исанын өзүндән кичик баҹы вә гардашлары да вар. Валидејнләри онларын да гејдинә галырлар. Будур, Јусифлә Мәрјәм ушаглары илә бәрабәр Назаретә гајыдырлар. Онлара елә ҝәлир ки, Иса јолдашлары илә бир јердәдир. Амма ахшам дүшәндә, Исаны нә гоһумларын, нә дә танышларын арасында тапа билирләр. Бу сәбәбдән онлар јенидән Јерусәлимә гајыдыб, Исаны ахтармаға башлајырлар.

Нәһајәт Исаны мәбәддә мүәллимләрин јанында тапырлар. Иса онлары диггәтлә динләјиб суаллар верир. Һамы онун ағлына һејрандыр. Мәрјәм Исадан сорушур: ‘Оғлум, бизи нијә ниҝаран гојдун? Сәни ахтарыб тапана гәдәр чох нараһат олдуг’.

Иса дејир: ‘Мәни нә үчүн ахтарырдыныз? Мәҝәр билмирдиниз ки, мән Атамын евиндә олмалыјам?’

Бәли, Иса Јеһова Аллаһ һаггында билик верилән јердә олмағы хошлајырды. Биз дә буну хошламалыјыг. Иса евә гајыдандан сонра да һәр һәфтә Назаретдә кечирилән ибадәт ҝөрүшләринә ҝедирди. О һәмишә диггәтли олдуғу үчүн Мүгәддәс Китабы јахшы билирди. Ҝәл биз дә Иса кими олмаға чалышаг.