Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 75

Дөрд ҝәнҹ Бабилдә

Дөрд ҝәнҹ Бабилдә

НАВУХОДОНОСОР падшаһ Исраил халгынын ән савадлы адамларыны Бабилә апарыр. Сонра онларын арасындан ән јарашыглы вә ағыллы оғланлары сечир. Онлардан дөрдүнү шәкилдә ҝөрә биләрсән. Биринин ады Даниелдир, о бириләринә исә бабиллиләр Шадрак, Мешак вә Авед-Него адыны верибләр.

Навуходоносор бу ҝәнҹләрин тәлим алыб сарајда хидмәт етмәләрини истәјир. Үч ил тәһсил алдыгдан сонра падшаһ онлардан ән баҹарыглыларыны сечәҹәк. Бу ҝәнҹләр чәтин мәсәләләрин һәллиндә она көмәк етмәли идиләр. Падшаһ истәјир ки, онлар тәһсил алдыглары мүддәтдә хәстәләнмәсинләр, ҝүҹлү вә сағлам олсунлар. Бу сәбәбдән әмр едир ки, бүтүн ҝәнҹләрә падшаһ сүфрәсиндәки јемәкләрдән вә шәрабдан версинләр.

Ҝәнҹ Даниелә бах. Билирсән о, Навуходоносорун гуллугчуларынын рәиси Ашпеназа нә дејир? О, падшаһын сүфрәсиндәки јемәкләрдән јемәк истәмәдијини сөјләјир. Ашпеназын ганы гаралыр. О дејир: ‘Сизин нә јејиб, нә ичәҹәјинизи падшаһ тәјин едир. Әҝәр сиз башга ҝәнҹләр кими сағлам ҝөрүнмәсәниз, падшаһ мәни өлдүрә биләр’.

Ашпеназ онларын үзәринә бир ҝөзәтчи гојмушду. Даниел онун јанына ҝедиб дејир: ‘Хаһиш едирәм, бизи 10 ҝүн әрзиндә сынаға чәк. Бизә јемәјә тәрәвәз, ичмәјә дә су вер. Сонра бизи падшаһын јемәкләриндән јејән башга ҝәнҹләрлә мүгајисә ет. Кимин даһа сағлам ҝөрүнәҹәјинә өзүн бахарсан’.

Ҝөзәтчи буна разылашыр. Он ҝүндән сонра Даниел үч досту илә диҝәр ҝәнҹләрдән даһа сағлам ҝөрүнүр. Буну ҝөрән ҝөзәтчи онлара падшаһ јемәкләринин әвәзинә тәрәвәз јемәјә иҹазә верир.

Үч илдән сонра ҝәнҹләрин һамысыны Навуходоносорун јанына апарырлар. Падшаһ онларла сөһбәт етдикдән сонра Даниел вә үч достунун һамыдан ағыллы олдуғуну ҝөрүр. Навуходоносор онлары сарајда көмәкчи кими сахлајыр. Падшаһ Даниелә, Шадрака, Мешака вә Авед-Негоја нә суал верирдисә вә ја чәтин бир мәсәләнин һәллини сорушурдуса, онлар падшаһын бүтүн каһин вә мүдрик адамларындан он гат үстүн ҹаваб верирдиләр.