Мүгәддәс Јазыларда тәкҹә кечмишдә баш вермиш һадисәләрдән дејил, ҝәләҹәкдә олаҹаг һадисәләрдән дә бәһс едилир. Инсанлар ҝәләҹәкдә нәләр олаҹағыны билмирләр. Буна ҝөрә дә әмин ола биләрик ки, Мүгәддәс Китабда јазыланлары јалныз Аллаһ дејә биләрди. Аллаһын Кәламында ҝәләҹәк һаггында нә јазылыб?

Орада Аллаһын бөјүк мүһарибәси һаггында јазылыб. Бу мүһарибәдә Аллаһ јер үзүнү пис ишләрдән вә пис адамлардан тәмизләјәҹәк, Өз хидмәтчиләрини исә горујаҹаг. Онун сечдији Падшаһ Иса Мәсиһ Аллаһа хидмәт едәнләрин сүлһ вә хошбәхтлијини тәмин едәҹәк. Онлар һеч вахт хәстәләнмәјәҹәк вә өлмәјәҹәкләр.

Биз Аллаһын јер үзүндә Ҹәннәт јарадаҹағына чох шадыг. Амма Ҹәннәтдә јашамаг истәјириксә, ҝәрәк нә исә едәк. Сонунҹу һекајәдә, Аллаһын Өз хидмәтчиләринә һазырладығы ҝөзәл хејир-дуалары алмаг үчүн нәләр етмәјин ваҹиб олдуғуну өјрәнәҹәјик. СӘККИЗИНҸИ ҺИССӘДӘ Мүгәддәс Китабын ҝәләҹәк һаггында нәләр дедијиндән бәһс едилир.