Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 112

Ҝәми гәзаја уғрајыр

Ҝәми гәзаја уғрајыр

БАХ! Ҝәми гәзаја уғрајыб! О, гајалара дәјиб парчаланыр! Дәниздәки адамлары ҝөрүрсән? Онлардан бәзиләри артыг саһилә чатыблар. Павел дә орададыр! Ҝәл ҝөрәк Павел ҝәмијә нәјә ҝөрә минмишди вә ҝәми гәзаја неҹә уғрады.

Јадындадыр, Павел ики ил Гејсәријәдә һәбсдә сахланылмышды. Орадан ону вә башга дустаглары ҝәмијә миндириб Ромаја ҝөндәрирләр. Ҝәми Крит адасынын јахынлығындан кечәндә дәниздә бөјүк бир фыртына башлајыр. Елә ҝүҹлү күләк әсир ки, ҝәмини идарә етмәк мүмкүн олмур. Ҝүндүзләр ҝүнәш, ҝеҹәләр исә улдузлар ҝөрүнмүр. Бир мүддәт белә давам едир, ҝәмидәкиләр хилас олмаға үмидләрини бүсбүтүн итирирләр.

Онда Павел ајаға галхыб дејир: ‘Һеч бириниз өлмәјәҹәксиниз. Јалныз ҝәми батаҹаг. Чүнки кечән ҝеҹә Аллаһын бир мәләји мәнә ҝөрүнүб деди: Павел, горхма! Сән Рома һөкмдары Гејсәрин јанына ҝетмәлисән. Аллаһ, сәни вә ҝәмидәкиләрин һамысыны хилас едәҹәк’.

Артыг 14 ҝүндүр фыртына давам едир. Ҝеҹә јарысы ҝәмичиләр сујун дајазлашдығыны һисс едирләр. Онлар горхурлар ки, ҝәми гаранлыгда гајалара чырпылар. Она ҝөрә дә ҝәмини сахламаг үчүн лөвбәр атырлар. Сәһәриси ҝүн торпаг ҝөрүнүр. Ҝәмичиләр ҝәмини саһилә сүрмәји гәрара алырлар.

Саһилә јахын су дајаз олдуғундан ҝәми јериндә илишиб галыр. Далғаларын ҝүҹүндән ҝәми парчаланмаға башлајыр. Дустаглара нәзарәт едән забит дејир: ‘Ким үзә билирсә, биринҹи гој онлар суја атылыб саһилә үзсүнләр. Галанларыныз, онларын далынҹа сиз дә суја атылын вә тахта парчаларындан јапышыб саһилә чыхын’. Ҝәмидәкиләр суја атылырлар. Беләҹә, мәләјин дедији кими, ҝәмидә олан 276 нәфәрин һамысы сағ-саламат саһилә чыхыр.

Бура Малта адасыдыр. Буранын ҹамааты чох гајғыкешдир. Онлар хилас оланлара көмәк едирләр. Һава јахшылашанда Павели башга ҝәмијә миндириб Ромаја јола салырлар.