Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 109

Петер Корнелиусун јанына ҝәлир

Петер Корнелиусун јанына ҝәлир

АЈАГҮСТӘ дајанан һәвари Петердир, јанындакылар да достларыдыр. Бәс нә үчүн бу адам Петерин габағында диз чөкүб? Мәҝәр белә етмәк олар? Билирсән бу адам кимдир?

О, Рома ордусунда забитдир. Онун ады Корнелиусдур. Корнелиус Петери танымыр. Амма она дејибләр ки, Петери өз евинә дәвәт етсин. Ҝәл бу һадисә һаггында даһа әтрафлы өјрәнәк.

Исанын биринҹи давамчылары јәһудиләр олуб. Корнелиус јәһуди олмаса да, Аллаһы севир, Она дуа едир. Корнелиус һәмчинин инсанлара јахшылыг едир. Бир ҝүн бир мәләк она ҝөрүнүб дејир: ‘Аллаһ сәндән чох разыдыр, Корнелиус, О сәнин дуаларына ҹаваб верәҹәк. Адам ҝөндәр, ҝедиб Петер адлы бир нәфәри јанына ҝәтирсин. О инди Јаффа шәһәриндә, дәнизин кәнарында јашајан Шимонун евиндәдир’.

Елә о дәгигә Корнелиус Петери тапмаг үчүн бир нечә адам ҝөндәрир. Нөвбәти ҝүн, бу адамлар Јаффаја ҝәлирләр. Бу вахт Петер Шимонун евиндә, дамын үстүндә иди. Орада Аллаһ Петерин ҝөзүнүн габағында ҝөјдән енән бөјүк бир сүфрә ҹанландырыр. Сүфрәнин үстүндә ҹүрбәҹүр һејванлар вар. Аллаһын ганунуна ҝөрә бу һејванлары јемәк олмазды, чүнки онлар мурдар сајылырды. Бунунла белә, бир сәс Петерә дејир: ‘Дур Петер, кәс вә је’.

Петер ҹаваб верир: ‘Јох! Мәним ағзыма бир дәфә дә олсун натәмиз һејван дәјмәјиб’. Амма сәс Петерә дејир: ‘Аллаһын тәмиз адландырдығы шејә натәмиз демә’. Бу һадисә үч дәфә баш верир. Петер чох тәәҹҹүбләнир, ҝөрәсән бүтүн бунлар нә демәкдир? Елә бу вахт Корнелиусун адамлары евә јахынлашыб Петери сорушурлар.

Петер ашағы дүшүб дејир: ‘Ахтардығыныз адам мәнәм. Сиз бураја нә үчүн ҝәлмисиниз?’ Адамлар дејирләр ки, Корнелиуса бир мәләк ҝөрүнүб вә Петери өз евинә дәвәт етмәсини тапшырыб. Буну ешидәндән сонра Петер онларла ҝетмәјә разы олур. Сәһәриси ҝүн Петер достлары илә Гејсәријәјә, Корнелиуса баш чәкмәјә ҝедир.

Корнелиус гоһумларыны вә јахын достларыны өз евинә јығыб. Петер ҝәләндә Корнелиус ону гаршыламаға чыхыр. Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, о, Петерин гаршысында диз чөкүр. Амма Петер дејир: ‘Ајаға дур, мән ади бир инсанам’. Бәли, Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, инсана баш әјиб, она сәҹдә етмәк дүзҝүн дејил. Биз јалныз Јеһова Аллаһа сәҹдә етмәлијик.

Петер о евдә јығышанлара тәблиғ едир. Сонра дејир: ‘Инди баша дүшүрәм ки, Аллаһ Она хидмәт етмәк истәјән һәр бир адамы гәбул едир’. О данышаркән Аллаһ мүгәддәс руһуну ҝөндәрир вә орадакылар мүхтәлиф дилләрдә данышмаға башлајырлар. Петерин јәһуди достлары буну ҝөрәндә јаман тәәҹҹүбләнирләр, чүнки онлар елә билирдиләр ки, Аллаһ анҹаг јәһудиләри севир. Инди онлар баша дүшүрләр ки, Аллаһын ҝөзүндә бүтүн милләтләр вә халглар ејнидир. Биз дә буну јаддан чыхармамалыјыг.