Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 11

Илк ҝөј гуршағы

Илк ҝөј гуршағы

БИЛИРСӘН Нуһ аиләси илә ҝәмидән чыхан кими илк нөвбәдә нә етди? О, Аллаһа гурбан, јәни һәдијјә ҝәтирди. Бунунла, Нуһ Аллаһа миннәтдар олдуғуну ҝөстәрди. Ахы Аллаһ онун аиләсини бөјүк дашгындан хилас едиб. Бунлары ашағыдакы шәкилдә ҝөрә биләрсән.

Неҹә фикирләширсән, Јеһова бу гурбандан разы галдымы? Бәли галды, һәтта Нуһа дүнјаны бир даһа су илә мәһв етмәјәҹәјини дә сөз верди.

Бир аздан сулар тамамилә чәкилир вә Нуһ аиләси илә јени һәјата башлајыр. Аллаһ онлара хејир-дуа вериб дејир: ‘Төрәјиб чохалын вә јер үзүнү долдурун’.

Амма сонралар, инсанлар бөјүк дашгын һагда ешидәндә онун јенидән баш верәҹәјиндән горха биләрдиләр. Буна ҝөрә дә дашгынын бир даһа олмајаҹағына әмин олсунлар дејә, Аллаһ онлара бир әламәт верир. Билирсән, бу әламәт нә иди? Бу, ҝөј гуршағы иди.

Ҝөј гуршағыны инди дә јағышдан сонра ҝүнәш чыханда ҝөрмәк олар. Онун ҹүрбәҹүр, гәшәнҝ рәнҝләри вар. Һеч ҝөј гуршағы ҝөрмүсән? Ону шәкилдә дә ҝөрә биләрсән.

Аллаһ дејир: ‘Сөз верирәм ки, бир даһа инсанлары вә һејванлары дашгынла мәһв етмәјәҹәм. Будур, булудда Өз ҝөј гуршағымы гојурам. О, ҝөјдә чыхан заман, ону ҝөрәҹәјәм вә вәдим јадыма дүшәҹәк’.

Демәли, ҝөј гуршағыны ҝөрәндә јадына нә дүшмәлидир? Бәли, Аллаһ сөз вериб ки, дүнјаны бир даһа бөјүк дашгынла мәһв етмәјәҹәк.