ҺӘВАРИ Павелин јанындакы бу ҝәнҹ оғлан Тимотејдир. Тимотеј аиләси илә Листра шәһәриндә јашајыр. Онун анасынын ады Евники, нәнәсинин ады исә Лоидадыр.

Бу, Павелин Листра шәһәринә үчүнҹү ҝәлишидир. Тәхминән бир ил әввәл Павел вә Барнаба бураја биринҹи тәблиғ сәјаһәти заманы ҝәлмишдиләр. Бу дәфә исә Павел бу шәһәрә досту Сила илә ҝәлиб.

Билирсән Павел Тимотејә нә дејир? О сорушур: ‘Сила илә мәнә гошулмаг истәрдинми? Узаг јерләрдә јашајан адамлара тәблиғ етмәк үчүн сән дә бизә көмәк едә биләрсән’.

‘Бәли, мән дә сизинлә ҝетмәк истәјирәм’, дејә Тимотеј ҹаваб верир. Бир гәдәр вахтдан сонра Тимотеј аиләси илә сағоллашыб Павел вә Сила илә ҝедир. Амма онларын һаралара ҝетдикләрини өјрәнмәздән әввәл, ҝәл ҝөрәк бу вахта гәдәр Павелин башына нәләр ҝәлир. Дәмәшг јолунда Исанын Павеллә данышмасындан артыг 17 ил кечиб.

Јадындадыр, Павел Дәмәшгә Исанын шаҝирдләрини тутмаг үчүн ҝедирди. Амма инди Павел өзү Исанын шаҝирдидир! Бир гәдәр вахтдан сонра пис адамлар Павели өлдүрмәк истәјирләр, чүнки о, Иса һаггында данышыр, бу исә онларын хошуна ҝәлмир. Амма шаҝирдләр Павелә гачыб ҹаныны гуртармаға көмәк едирләр. Ону зәнбилә гојуб шәһәрин диварындан ашағы салырлар.

Бу һадисәдән сонра Павел тәблиғ етмәк үчүн Антакјаја ҝедир. Бу шәһәрдә Исанын шаҝирдләрини илк дәфә мәсиһчи адландырырлар. Сонра Павеллә Барнаба тәблиғ етмәк үчүн Антакјадан узаг јерләрә ҝедирләр. Онларын ҝәлдији шәһәрләрдән бири дә Тимотејин доғма шәһәри Листра олур.

Бир ил кечәндән сонра Павел јенидән Листраја ҝәлир. Бу артыг онун икинҹи тәблиғ сәјаһәтидир. Тимотеј Павел вә Силаја гошуландан сонра ҝөрәсән онлар һаралара јолланырлар? Ҝәл хәритәјә бахаг вә онларын олдуғу јерләрин адларыны өјрәнәк.

Биринҹиси, онлар Листранын јанындакы Конја шәһәринә, орадан исә диҝәр Антакјаја ҝедирләр. Сонра онлар Троас шәһәринә, орадан Филипијә, Салоникә вә Веријаја ҝедирләр. Бах ҝөр хәритәдә Афинаны тапа билирсән? Павел орада да тәблиғ едир. Сонра онлар ил јарым Коринф шәһәриндә тәблиғ едирләр. Ахырда Ефес шәһәриндә дә олурлар. Сонра ҝәми илә Гејсәријәјә, орадан да Антакјаја гајыдырлар. Павел бурада галыр.

Беләликлә, Тимотеј ‘хош хәбәри’ тәблиғ етмәкдә вә јени мәсиһчи јығынҹаглары јаратмагда Павелә көмәк едир. Бунун үчүн онлар јүзләрлә километр јол ҝедирләр. Бөјүјәндә сән дә Тимотеј кими Аллаһа сәдагәтлә хидмәт едәҹәксәнми?