Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 24

Јусиф гардашларыны сынаға чәкир

Јусиф гардашларыны сынаға чәкир

ЈУСИФ гардашларынын һәлә дә виҹдансыз вә мәрһәмәтсиз олуб-олмадыгларыны билмәк истәјир. Буна ҝөрә дејир: ‘Сиз ҹасуссунуз. Бураја өлкәнин зәиф јерләрини өјрәнмәк үчүн ҝәлмисиниз’.

Онлар ҹаваб верирләр: ‘Јох, биз ҹасус дејилик, тәмиз адамларыг. Биз 12 гардаш идик. Гардашымызын бири өлүб, ән кичији исә атамызла евдә галды’.

Јусиф өзүнү елә апарыр ки, ҝуја онлара инанмыр. О, Шимеону зиндана салдырыр, башгаларына исә әрзаг ҝөтүрүб, евә ҝетмәји әмр едир вә дејир: ‘Бураја јенидән гајыданда мүтләг кичик гардашынызы да өзүнүзлә ҝәтирин’.

Гардашлар Кәнана гајытдыгда һәр шеји аталары Јагуба нәгл едирләр. Јагуб чох кәдәрләнир. О ағлајараг дејир: ‘Јусиф јох, инди Шимеон да јохдур. Гојмарам ки, кичик оғлум Бинјамини дә апарасыныз’. Анҹаг јемәјә бир шејләри галмајанда Јагуб мәҹбур олур вә Бинјаминин дә гардашлары илә Мисирә ҝетмәсинә иҹазә верир.

Будур, Јусиф гардашларынын ҝәлдијини ҝөрүр. О, кичик гардашы Бинјаминин ҝәлишинә чох шаддыр. Әлбәттә, онларын һеч бири бу нүфузлу адамын Јусиф олдуғуну билмир. Инди Јусиф 10 гардашыны сынаға чәкмәјин әсл вахты олдуғуну ҝөрүр.

Јусиф нөкәрләринә гардашларынын чувалларыны әрзагла долдурмағы әмр едир. Сонра өз ҝүмүш касасыны онлардан хәлвәт Бинјаминин чувалына гојдурур. Гардашлар бир гәдәр јол ҝетдикдән сонра Јусиф нөкәрләрини онларын далынҹа ҝөндәрир. Нөкәрләр онлара чатыб дејирләр: ‘Нәјә ҝөрә ағамызын ҝүмүш касасыны оғурламысыныз?’

Гардашларын һамысы бир ағыздан дејир: ‘Биз онун касасыны оғурламамышыг. Әҝәр һансымыздаса о касаны тапсаныз, гој о адам өлдүрүлсүн’.

Беләҹә нөкәрләр бүтүн чуваллары ахтарыр вә шәкилдә ҝөрдүјүн кими, касаны Бинјаминин чувалындан тапырлар. Нөкәрләр дејир: ‘Сиз евинизә гајыда биләрсиниз, анҹаг Бинјамин бизимлә ҝетмәлидир’. Ҝөрәк инди гардашлар нә едәҹәк?

Онларын һамысы Бинјаминлә бәрабәр Јусифин евинә гајыдырлар. Јусиф гардашларына дејир: ‘Сиз һамыныз евинизә ҝедә биләрсиниз, амма Бинјамин бурада галыб мәним гулум олаҹаг’.

Буну ешидән Јәһуда ирәли чыхыб дејир: ‘Әҝәр мән евә бу ушагсыз гајытсам, атам өләр, чүнки ону чох севир. Она ҝөрә дә, хаһиш едирәм, бурада мәни гул кими сахла, амма иҹазә вер ушаг ҝетсин’.

Инди Јусиф гардашларынын доғрудан да дәјишдијини ҝөрүр. Артыг онлар әввәлки кими виҹдансыз вә мәрһәмәтсиз дејилләр. Ҝәл ҝөрәк Јусиф даһа сонра нә едәҹәк.