Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 78

Диварда јазы

Диварда јазы

БУРАДА нә баш верир? Бабиллиләр бөјүк бир зијафәт тәшкил едибләр. Бабил падшаһы мин нәфәр нүфузлу адамы сарајына дәвәт едиб. Онлар Јеһованын Јерусәлимдәки мәбәдиндән ҝөтүрдүкләри гызыл вә ҝүмүш габлардан шәраб ичирләр. Бирдән һавада бир инсан әли пејда олур вә диварда јазмаға башлајыр. Һамы горхуја дүшүр.

Һазырда Навуходоносорун нәвәси Белшассар падшаһлыг едир. О, бүтүн мүдрик адамларыны һүзуруна чағыртдырыб дејир: ‘Бу јазыны охујуб, мәнасыны мәнә баша салан адама чохлу һәдијјә вериб ону падшаһлығын үчүнҹү адамы едәҹәјәм’. Амма падшаһын мүдрик адамларындан һеч бири бу јазыны нә охуја, нә дә мәнасыны изаһ едә билир.

Падшаһын анасы сәс-күјү ешидиб јемәк отағына ҝәлир вә падшаһа дејир: ‘Хаһиш едирәм, горхма. Падшаһлығында мүгәддәс аллаһлары таныјан бир адам вар. Һәлә бабан Навуходоносор падшаһ оланда ону бүтүн мүдрикләринин башчысы етмишди. Онун ады Даниелдир. Далынҹа адам ҝөндәр, ҝәлиб сәнә бунларын мәнасыны ачсын’.

Даниелин далынҹа о саат адам ҝөндәрилир. Даниел ҝәләндә она тәклиф едилән бүтүн һәдијјәләрдән имтина едир. О, Јеһованын Навуходоносору падшаһлыгдан нә үчүн рәдд етдијини Белшассара сөјләјир: ‘Бабан чох гүрурлу олдуғундан Јеһова ону ҹәзаландырды’.

Даниел сөзүнә давам едир: ‘Амма сән бабанла баш верән һәр шеји билә-билә, јенә дә онун кими гүрурлусан. Сән Јеһованын мәбәдиндән габлары бураја ҝәтириб онлардан шәраб ичирсән. Сән дашдан вә ағаҹдан дүзәлдилмиш аллаһлара сәҹдә гылырсан, амма Бөјүк Јараданымыза иззәт вермирсән. Буна ҝөрә дә Аллаһ бу сөзләри јазмаг үчүн бир әл ҝөндәрди’.

‘Диварда бу сөзләр јазылыб: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕГЕЛ вә ПАРСИН’.

‘Онларын мәнасы будур: МЕНЕ — Аллаһ сәнин падшаһлыг мүддәтини һесаблады вә она сон гојду. ТЕГЕЛ — сән тәрәзидә чәкилмисән вә чәкин чох јүнҝүл ҝәлиб. ПАРСИН дә о демәкдир ки, падшаһлығын мидијалылара вә фарслара верилди’.

Даниел һәлә данышмагда икән мидијалыларла фарслар Бабилә һүҹума кечирләр. Онлар шәһәри әлә кечириб Белшассары өлдүрүрләр. Дивардакы јазы елә һәмин ҝеҹә јеринә јетир! Бундан сонра исраиллиләрлә нә олаҹаг? Буну бир аздан өјрәнәҹәјик, инди исә ҝәл ҝөрәк Даниелин башына нә ҝәлир.