Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 76

Јерусәлим виран едилир

Јерусәлим виран едилир

НАВУХОДОНОСОР падшаһын ән савадлы исраиллиләри Бабилә апармасындан артыг 10 ил кечиб. Ҝөр инди нә баш верир! Јерусәлим од-алов ичиндәдир! Сағ галмыш исраиллиләри исә Бабилә әсир апарырлар.

Јадындадырса, Јеһованын пејғәмбәрләри халгы хәбәрдар едирдиләр ки, онлар пис әмәлләриндән әл чәкмәсәләр башларына белә бир һадисә ҝәләҹәк. Амма исраиллиләр пејғәмбәрләрә гулаг асмаг белә истәмирдиләр. Онлар Јеһованы гојуб, јаланчы аллаһлара ситајиш едирдиләр. Бунун үчүн халг ҹәзаја лајигдир. Аллаһын пејғәмбәри Језекел Исраил халгынын етдији пис ишләри гәләмә алдығы үчүн бу ҝүн бунлары биз дә охуја биләрик.

Језекелин ким олдуғуну билирсән? О, Јерусәлим дағыдылмаздан 10 ил әввәл, Навуходоносор падшаһын Бабилә апардығы ҝәнҹләрдән биридир. Даниели вә үч досту Шадрак, Мешак вә Авед-Негону да елә бу вахт Бабилә апармышдылар.

Језекел Бабилдә олан вахт, Јеһова она Јерусәлим мәбәдини ҝөстәрир. Әлбәттә, бу мөҹүзәдир. Језекелин һәлә дә Бабилдә олмасына бахмајараг, Јеһова она мәбәддә баш верән һәр бир шеји, бүтүн пис ишләри ҝөрмәјә имкан верир. Језекелин ҝөрдүјү шејләр дәһшәтлидир!

Јеһова Аллаһ Језекелә дејир: ‘Халгын мәбәддә етдији ијрәнҹ әмәлләрә бир бах. Диварда иланлар вә башга һејванларын шәкилләрини ҝөрүрсән? Ҝөр бир исраиллиләр онлара неҹә сәҹдә гылырлар!’ Језекел бунлары ҝөрүр вә мәбәддә баш верән һәр шеји гәләмә алыр.

Аллаһ давам едир: ‘Исраил башчыларынын ҝизлинҹә нәләр етдијини ҝөрүрсән?’ Бәли, Језекел буну да ҝөрүр. 70 нәфәр башчынын һамысы јаланчы аллаһлара ситајиш едәрәк дејирләр: ‘Јеһова бизи ҝөрмүр. О, халгыны тәрк едиб’.

Сонра Јеһова Аллаһ Језекелә мәбәдин шимал дарвазасынын јанындакы гадынлары ҝөстәрир. Бу гадынлар Таммуз адлы јаланчы аллаһа ибадәт едирләр. Бәс Јеһованын мәбәдинин ҝирәҹәјиндә дуран 25 киши неҹә? Језекел онларын да нә илә мәшғул олдуғуну ҝөрүр. Бу кишиләр үзләрини шәргә тутуб ҝүнәшә ситајиш едирләр!

Јеһова Аллаһ дејир: ‘Бу халг Мәнә гәтијјән һөрмәт гојмур. Онлар пис әмәлләрини башга јердә јох, дүз Мәним мәбәдимдә едирләр!’ О сөз верир: ‘Халгым Мәним гәзәбимин ҝүҹүнү биләҹәк. Онлар мәһв едиләндә рәһмим ҝәлмәјәҹәк’.

Језекел бу шејләри ҝөрәндән ҹәми үч ил сонра исраиллиләр Навуходоносор падшаһа гаршы үсјан галдырырлар. Навуходоносор да онлара гаршы дөјүшә чыхыр. Бир ил јарымдан сонра бабиллиләр Јерусәлимин диварларыны дағыдыб, шәһәри тамамилә јандырырлар. Ҹамаатын әксәријјәтини өлдүрүр, галанларыны да Бабилә әсир апарырлар.

Бәс Јеһова нә үчүн исраиллиләрин белә вәзијјәтә дүшмәләринә јол верди? Чүнки онлар Јеһоваја гулаг асмыр, Онун ганунларына табе олмурдулар. Исраиллиләрин башына ҝәләнләр бизә Аллаһын дедији һәр шеји јеринә јетирмәјин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөстәрир.

Исраил торпағында чох аз адамын галмағына иҹазә верилир. Навуходоносор падшаһ Ҝедалја адлы бир јәһудини Исраилдә галанларын үзәринә башчы тәјин едир. Амма бир нечә исраилли Ҝедалјаны өлдүрүр. Халг горхур ки, бу пис ишә ҝөрә бабиллиләр ҝәлиб онлары мәһв едәҹәкләр. Буна ҝөрә Јеремјаны өзләрилә бәрабәр Мисирә гачмаға мәҹбур едирләр.

Ҹамаат Мисирә гачандан сонра Исраил торпағында һеч кәс галмыр. 70 ил әрзиндә орада бир нәфәр белә јашамыр. Торпаг тамамилә бош галыр. Амма Јеһова сөз верир ки, 70 илдән сонра халгыны јенидән вәтәнинә гајтараҹаг. Бәс бу вахт Бабилдә Аллаһын халгынын башына нәләр ҝәлир? Ҝәл өјрәнәк.