Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 4

Онлар евләриндән говулурлар

Онлар евләриндән говулурлар

БАХ ҝөр нә баш верир? Адәм вә Һәвва ҝөзәл Еден бағындан говулурлар. Һеч билирсән нәјә ҝөрә?

Она ҝөрә ки, онлар чох пис иш ҝөрүбләр. Буна ҝөрә дә Јеһова онлары ҹәзаландырыр. Билирсән Адәмлә Һәвва нә едибләр?

Онлар Аллаһын сөзүнә гулаг асмадылар. Аллаһ онлара демишди ки, бағдакы бир ағаҹдан башга, бүтүн ағаҹларын мејвәсиндән јејә биләрләр. Әҝәр Адәмлә Һәвва һәмин ағаҹын мејвәсиндән јесәјдиләр, өләҹәкдиләр. О ағаҹ Аллаһын иди. Биз билирик ки, башгасынын шејләрини ҝөтүрмәк олмаз, дүз дејил? Ҝәл ҝөрәк онлар нә етдиләр.

Бир ҝүн Һәвва бағда тәк оланда, бир илан онунла данышмаға башлајыр. О, Һәвваја дејир ки, гадаған олунмуш ағаҹдакы мејвәдән јесин. Јеһова иланлары јараданда онлара данышыг габилијјәти вермәмишди. Демәли, иланын јеринә ким исә башгасы данышырды. Бәс о ким иди?

Јох, о, Адәм дејилди. О, јер јаранмаздан чох-чох әввәл Јеһованын јаратдығы руһани шәхсијјәтләрдән бири иди. Бу руһани варлыглар мәләкләрдир вә биз онлары ҝөрә билмирик. Онлардан бири чох гүрурланды вә Аллаһ кими һөкмдар олмаг фикринә дүшдү. О, һәтта истәди ки, инсанлар Јеһова Аллаһа јох, она итаәт етсинләр. Иланы данышдыран да елә һәмин мәләк иди.

Бу мәләк Һәвваны јолдан чыхара билди. О, Һәвваны инандырды ки, әҝәр мејвәдән јесә, Аллаһ кими олаҹаг. Һәвва онун сөзләринә инаныб мејвәдән једи вә Адәмә дә верди. Онлар Аллаһын сөзүндән чыхдыглары үчүн, евләриндән, ҝөзәл бағдан говулдулар.

Лакин елә бир ҝүн ҝәләҹәк ки, бүтүн јер үзү Еден бағы кими ҝөзәл олаҹаг. Сән дә бу ишдә иштирак едә биләрсән. Бир аздан бу һагда өјрәнәҹәјик. Һәләлик исә ҝәл ҝөрәк Адәмлә Һәвванын башына сонра нә ҝәлир.