Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 98

Зејтун дағында

Зејтун дағында

ИСА инди Зејтун дағындадыр. Јанындакы дөрд адам онун һәвариләри — Андреј вә Петер, Јагуб вә Јәһја гардашларыдыр. Архада ҝөрдүјүн бина Аллаһын Јерусәлимдәки мәбәдидир.

Исанын ешшәјин белиндә Јерусәлимә ҝирмәсиндән артыг ики ҝүн кечиб. Инди һәфтәнин икинҹи ҝүнүдүр. Иса сәһәр мәбәдә ҝәлмишди. Орада каһинләр Исаны тутуб өлдүрмәк истәдиләр. Амма халгдан горхдулар, чүнки халг Исаны севирди.

Иса дин башчыларыны ‘иланлар вә илан балалары’ адландырды. Сонра деди ки, бүтүн пис ишләринә ҝөрә Аллаһ онлары ҹәзаландыраҹаг. Иса мәбәддән чыхыб Зејтун дағына ҝәлир вә орада шаҝирдләри она суаллар верирләр. Һеч билирсән онлар Исадан нә сорушурлар?

Һәвариләри ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләр марагландырыр. Онлар билирләр ки, Иса јер үзүндәки бүтүн пислијә сон гојаҹаг. Амма бунун нә вахт олаҹағыны да билмәк истәјирләр. Бәс, Иса Падшаһлыг етмәјә һачан башлајаҹаг?

Иса билир ки, Падшаһ оланда давамчылары ону ҝөрә билмәјәҹәкләр. Чүнки о ҝөјдә олаҹаг, онлар исә јердә. Бу сәбәбдән Иса ҝөјдә Падшаһлыг едән вахт јер үзүндә баш верәҹәк һадисәләрдән бәзиләри һаггында һәвариләринә данышмаг истәјир. Ҝөрәк о һансы һадисәләрдән данышаҹаг.

Иса дејир ки, јер үзүндә бөјүк мүһарибәләр, ҹинајәткарлыг олаҹаг, адамлар хәстәләнәҹәк, аҹ галаҹаг, һәм дә ҝүҹлү зәлзәләләр баш верәҹәк. Иса, Аллаһын Падшаһлығы һаггындакы хош хәбәрин бүтүн дүнјада тәблиғ едиләҹәјини дә дејир. Бу һадисәләр бизим дөврүмүздә баш верирми? Бәли! Демәли, биз әмин ола биләрик ки, Иса инди ҝөјдә Падшаһлыг едир. Бир аздан о, јер үзүндәки бүтүн пислијә сон гојаҹаг.