Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 97

Иса Јерусәлимә падшаһ кими ҝирир

Иса Јерусәлимә падшаһ кими ҝирир

ИКИ кор диләнчинин ҝөзүнү ачандан бир аз сонра, Иса Јерусәлимин јахынлығында јерләшән балаҹа бир кәндә ҝәлир. О, шаҝирдләриндән икисинә дејир: ‘Кәндә ҝирин, орада бир ешшәк тапаҹагсыныз. Ону ачыб мәнә ҝәтирин’.

Шаҝирдләр ешшәји ҝәтирирләр. Иса ешшәјә миниб, јахынлыгда јерләшән Јерусәлимә ҝәлир. Шәһәрә јахынлашанда ону гаршыламаға чохлу адам чыхыр. Онларын чоху үст палтарларыны јерә сәрир, башгалары палма ағаҹларындан кәсдикләри будаглары јерә дүзүрләр. Ҹамаат гышгырыр: ‘Јеһованын ады илә ҝәлән падшаһа ешг олсун!’

Гәдимдә Исраилдә белә бир адәт вар иди. Халг јени падшаһы танысын дејә, падшаһ ешшәјин үстүндә Јерусәлимә ҝирирди. Иса да ејнилә едир. Ону гаршыламаға чыхан адамлар ҝөстәрирләр ки, онлар Исанын падшаһ олмасыны истәјирләр. Амма Исанын падшаһ олмасыны һамы истәмир. Буну, Иса мәбәддә оларкән баш верән һадисәдән ҝөрәҹәјик.

Мәбәддә Иса корлары вә шикәстләри сағалдыр. Буну ҝөрән ушаглар Исаны јүксәк сәслә тәриф едирләр. Амма каһинләрин буна аҹығы тутур вә онлар Исаја дејирләр: ‘Ушагларын нә дедијини ешидирсән?’

‘Бәли, ешидирәм’, дејә Иса ҹаваб верир. ‘Мәҝәр Мүгәддәс Китабда көрпәләрин дили илә тәриф сөзләри дејиләҹәјини охумамысыныз?’ Ушаглар Аллаһын сечдији Падшаһы тәрифләмәјә давам едирләр.

Биз дә о ушаглара охшамаг истәјирик, елә дејилми? Бәзи адамлар чалышаҹаг ки, биз Аллаһын Падшаһлығы барәдә данышмајаг. Амма биз һеч нәјә бахмајараг, Исанын ҝәләҹәкдә инсанлар үчүн едәҹәји ҝөзәл шејләр барәсиндә башгаларына данышаҹағыг.

Иса јер үзүндә јашајанда һәлә падшаһ олмағынын вахты дејилди. Бәс о һачан падшаһ олаҹаг? Исанын шаҝирдләрини дә бу суал марагландырырды. Бу һагда ҝәлән һекајәмиздән өјрәнәҹәјик.