Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 22

Јусифи зиндана салырлар

Јусифи зиндана салырлар

МИСИРӘ ҝәтириләндә Јусифин ҹәми 17 јашы варды. Ону Потифар адлы бир кишијә сатырлар. Потифар Мисирин падшаһына хидмәт едирди. Мисирдә падшаһлара фирон дејирдиләр.

Јусиф ағасы Потифарын евиндә ҹанла-башла гуллуг едирди. О бөјүјәндә Потифар ону бүтүн евинә нәзарәтчи тәјин едир. Бәс нәјә ҝөрә инди о, зиндандадыр? Бунун сәбәбкары Потифарын арвадыдыр.

Јусиф бөјүдүкҹә јарашыглы бир оғлан олур. Потифарын арвадынын она ҝөзү дүшүр вә онунла јатмаг истәјир. Амма Јусиф билир ки, бу ҝүнаһдыр, она ҝөрә дә бу пис ишә разы олмур. Потифарын арвады чох гәзәбләнир вә әри евә ҝәләндә она јалан данышыб дејир: ‘Бу тәрбијәсиз Јусиф мәнимлә јатмаг истәјирди! Потифар арвадынын сөзләринә инаныр. Јусифә бәрк гәзәби тутур вә ону зиндана салдырыр.

Бир мүддәтдән сонра зинданын баш нәзарәтчиси Јусифин јахшы адам олдуғуну ҝөрүр вә мәһбусларын үстүндә нәзарәти она тапшырыр. Ҝүнләрин бир ҝүнү фиронун өз сагисинә, јәни шәраб сүзәнинә вә чөрәкчисинә аҹығы тутур. Фиронун әмри илә онлары зиндана салырлар. Бир ҝеҹә онларын һәр икиси гәрибә јуху ҝөрүр, анҹаг һеч бири онун мәнасыны анламыр. Нөвбәти ҝүн Јусиф дејир: ‘Јухунузу мәнә данышын’. Онлар данышанда, Јусиф Аллаһын көмәји илә бу јухуларын мәнасыны онлара изаһ едир.

Јусиф сагијә дејир: ‘Үч ҝүндән сонра зиндандан азад едиләҹәксән вә јенидән фиронун сагиси олаҹагсан’. Сонра хаһиш едир: ‘Бурадан чыханда мәним һаггымда фирона даныш вә көмәк ет ки, мән дә бу зиндандан чыхым’. Чөрәкчијә исә белә дејир: ‘Үч ҝүндән сонра фирон сәнин бојнуну вурдураҹаг’.

Үч ҝүндән сонра һәр шеј Јусифин дедији кими олур. Фирон чөрәкчинин бојнуну вурдурур. Саги исә зиндандан бурахылыр вә јенидән падшаһа хидмәт едир. Амма саги Јусифи тамам унудур вә фирона онун һаггында һеч нә данышмыр. Јусиф зинданда галыр.