Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 111

Јухулајан оғлан

Јухулајан оғлан

АЈ АМАН! Бурада нә баш вериб? Јердә узанан оғлана нә олуб? Бах! Евдән чөлә јүјүрән адамлардан бири Павелдир. Ҝөрүрсән, Тимотеј дә онун јанындадыр. Оғлан пәнҹәрәдән јыхылыб?

Бәли. Ҝәл ҝөрәк бу һадисә неҹә баш вериб. Бура Троас шәһәридир. Павел бу евдә шаҝирдләрлә сөһбәт едирди. О билирди ки, узун мүддәт онлары ҝөрмәјәҹәк, ахы ертәси ҝүн ҝәми илә јола дүшмәлидир. Буна ҝөрә дә Павелин шаҝирдләрлә сөһбәти дүз ҝеҹә јарысына кими узаныр.

Пәнҹәрәдә отуран Ефтик адлы бу оғланы јуху басыр вә о, дүз үчүнҹү мәртәбәдән јерә јыхылыр! Инди билдин бу адамлар нә үчүн тәшвишә дүшүбләр? Онлар горхурлар ки, бирдән ушаг өләр. Оғланы јердән галдыранда нә ҝөрсәләр јахшыдыр? О өлүб!

Павел оғланын өлдүјүнү ҝөрәндә онун үстүнә јыхылыб ону гуҹаглајыр. Сонра јанындакылара дејир: ‘Горхмајын, һәр шеј јахшы олаҹаг!’ Тәсәввүр едирсән! Павел бир мөҹүзә едир! О, оғланы дирилдир! Һамы чох севинир.

Онлар јенидән јухары чыхыб јемәк јејирләр. Павел сәһәрә гәдәр онларла сөһбәт едир. Ефтик исә һәмин ҝеҹә бир дә јухуламыр! Сонра Павел, Тимотеј вә онларын јол јолдашлары ҝәмијә минирләр. Билирсән онлар һара јолланырлар?

Павел үчүнҹү тәблиғ сәјаһәтини јениҹә битириб. Бу сәјаһәтин үч илини о, Ефес шәһәриндә јашамышды. Онун үчүнҹү сәјаһәти икинҹидән даһа узун иди. Инди исә о, евә гајыдыр.

Троасдан чыхандан сонра ҝәми бир аз Милет шәһәриндә дајаныр. Ефес Милетдән бир нечә километр аралыда јерләшир. Павел адам ҝөндәриб орадакы јығынҹағын ағсаггалларыны Милетә чағырыр. Павел онларла ахырынҹы дәфә сөһбәт етмәк истәјир. Бир гәдәр сонра ҝәми јола дүшүр. Павеллә видалашмалары гардашлары неҹә дә кәдәрләндирир!

Нәһајәт, ҝәми Гејсәријәјә ҝәлиб чатыр. Павел шаҝирд Филипин евиндә галыр. Агаб адлы бир пејғәмбәр Павели хәбәрдар едир ки, Јерусәлимә ҝетмәсин. Чүнки орада ону һәбс едәҹәкләр. Һәр шеј онун дедији кими олур. Гејсәријәдә ики ил һәбсдә сахланыландан сонра Павели Рома һөкмдары Гејсәрин мәһкәмәсинә ҝөндәрирләр. Ҝәл ҝөрәк Ромаја сәфәри заманы онун башына нәләр ҝәлир.