Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 60

Авигаил вә Давуд

Авигаил вә Давуд

БИЛИРСӘН Давуду гаршыламаға чыхан бу гәшәнҝ гадын кимдир? Онун ады Авигаилдир. О чох ағыллы гадындыр вә Давуду бир пис ишдән сахлајыр. Амма ҝәл ҝөрәк бундан әввәл Давудун башына һансы ишләр ҝәлмишди.

Давуд Шаулдан гачыб мағарада ҝизләнир. Гардашлары вә диҝәр гоһумлары онун јанына ҝәлирләр. Тәхминән 400 адам она гошулур вә Давуд онларын башчысы олур. Сонра о, Моав падшаһынын јанына ҝедиб дејир: ‘Хаһиш едирәм, башыма нә ҝәләҹәјини биләнә гәдәр гој атамла анам сәнин јанында галсын’. Давуд өз адамлары илә тәпәләрдә ҝизләнмәјә давам едир.

Бу әрәфәдә Давуд Авигаил илә растлашыр. Авигаилин әри Навал чох варлы адамдыр. Онун 3 000 гојуну вә 1 000 кечиси вар. Бунунла белә, Навал чох хәсис адамдыр. Арвады Авигаил исә ағыллы вә ҝөзәл гадындыр. О һәтта бир дәфә аиләсини дә өлүмдән хилас едир. Ҝәл ҝөрәк бу һадисә неҹә олмушду.

Давуд вә онун адамлары Навала хејирхаһлыг едирләр. Онун чобанларына гојунларыны горумагда көмәк едирләр. Бир ҝүн Давудун Навала иши дүшүр вә адамларыны онун јанына ҝөндәрир. Онлар ҝәләндә Навал адамлары илә гојун гырхырды. Бајрам вахты иди. Навалын евиндә мүхтәлиф ҹүр дадлы јемәкләр һазырланмышды. Давудун адамлары дејир: ‘Сәнә хејирхаһлыг етмишик. Бир гојунуна да әл дәјмәмишик, әксинә, онлары горумушуг. Хаһиш едирик, бизә бир аз јемәк вер’.

Навал дејир: ‘Чөрәјими сизин кими адамлара вермәрәм’. О чох кобуд данышыр вә Давуду писләјир. Давуд бундан хәбәр тутанда бәрк һирсләниб адамларына дејир: ‘Гылынҹларынызы ҝөтүрүн!’ Онлар Навалы вә адамларыны өлдүрмәк үчүн јола дүшүрләр.

Навалын кобудлуғуну ҝөрән гуллугчуларындан бири ҝәлиб буну Авигаилә хәбәр верир. Авигаил дәрһал бир гәдәр әрзаг ҝөтүрүр, онлары ешшәкләрә јүкләјиб јола чыхыр. Давуду ҝөрәндә ешшәкдән дүшүр вә она баш әјиб дејир: ‘Нә олар, ағам, әрим Навалын сөзләринә фикир вермә. Өзү ахмаг олдуғу кими, һәрәкәтләри дә ахмагдыр. Будур, сәнә пај ҝәтирмишәм. Хаһиш едирәм, бунлары ҝөтүр вә баш верәнләрә ҝөрә бизи бағышла’.

Давуд ҹаваб верир: ‘Сән нә ағыллы гадынсан! Сән олмасајдын, Навалы хәсислијинә ҝөрә өлдүрәҹәкдим. Евинә сағ-саламат гајыт’. Бир мүддәтдән сонра Навал өлүр. Авигаил да Давудун арвады олур.