Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 54

Ән ҝүҹлү адам

Ән ҝүҹлү адам

БИЛИРСӘН јер үзүндә ән ҝүҹлү адам ким олуб? Исраилин һакими Шимшон. Она ҝүҹү Јеһова Аллаһ верирди. Шимшон һәлә доғулмамыш Јеһова онун анасына демишди: ‘Бир оғлун олаҹаг. О, Исраили филиштлиләрдән азад едәҹәк’.

Филиштлиләр Кәнанда јашајан пис халгдыр. Онларын чохлу әсҝәри вар вә исраиллиләри јаман инҹидирләр. Бир дәфә Шимшон филиштлиләрин јашадығы јерә ҝедәндә, ири бир аслан нәрә чәкәрәк гаршысына чыхыр. Шимшон әлләрилә асланы өлдүрүр. О һәмчинин јүзләрлә пис филиштлини дә өлдүрүр.

Бир гәдәр сонра Шимшон Делила адлы бир гадына ашиг олур. Филиштлиләрин башчылары Делилаја сөз верир ки, Шимшонун белә ҝүҹлү олмасынын сәбәбини өјрәнәрсә, һәр бири она мин јүз ҝүмүш пул верәҹәк. Делиланын бу пуллара тамаһы дүшүр. О, Шимшонун вә Аллаһын халгынын һәгиги досту дејил. Буна ҝөрә дә Шимшону һәр ҝүн дилә тутур ки, белә ҝүҹлү олмасынын сиррини она ачсын.

Нәһајәт, Делила Шимшонун ҝүҹүнүн сиррини өјрәнир. Шимшон она дејир: ‘Сачыма һеч вахт үлҝүҹ дәјмәјиб. Доғулдуғум ҝүндән Аллаһ мәни Өзүнә хүсуси хидмәтчи — Нәзири сечиб. Әҝәр башым гырхылса бүтүн гүввәми итирәрәм’.

Делила буну биләндә Шимшону дизләринин үстүндә јухуја верир. Сонра бир адам чағырыб Шимшонун сачыны гырхдырыр. Шимшон ојананда артыг ҝүҹүнүн итдијини һисс едир. Филиштлиләр тез ҝәлиб ону тутур, ҝөзләрини кор едир вә өзләринә гул едирләр.

Бир ҝүн филиштлиләр аллаһлары Дагонун шәрәфинә бөјүк зијафәт дүзәлдирләр. Шимшону да гонаглары әјләндирмәк үчүн зиндандан чыхарырлар. Зинданда олдуғу мүддәтдә Шимшонун сачы артыг узанмышды. О, әлиндән тутан оғлана дејир: ‘Гој бинаны сахлајан дирәкләрә тохунум’. Сонра Јеһоваја дуа едиб Ондан ҝүҹ истәјир вә уҹадан гышгырыр: ‘Гој мән дә филиштлиләрлә бир өлүм!’ Шимшон вар ҝүҹү илә дирәкләри итәләјир. Зијафәтдә 3 000 филиштли вар иди. Бина учур, пис адамларын һамысы да онун алтында галыб өлүр.

Һакимләр 13–16-ҹы фәсилләр.