АЈ АМАН! Ҝөр ҹамаат нә едир! Онлар данаја ситајиш едирләр! Ахы нәјә ҝөрә?!

Хејли вахт кечир, Муса дағдан енмир. Буну ҝөрән халг гәрара алыр: ‘Мусанын башына нә ҝәлдијини билмирик. Ҝәлин өзүмүзә бир аллаһ дүзәлдәк ки, бизи бурадан чыхарсын’.

Мусанын гардашы Һарун разылашыр: ‘Јахшы, гызыл сырғаларынызы чыхарыб мәнә ҝәтирин’. Халг гызыллары ҝәтирир. Һарун да онлары әридиб гызыл дана дүзәлдир. Ҹамаат дејир: ‘Бизи Мисирдән чыхаран аллаһымыз будур!’ Сонра исраиллиләр бөјүк бајрам гуруб, гызыл данаја ситајиш едирләр.

Јеһова буну ҝөрәндә бәрк гәзәбләнир вә Мусаја дејир: ‘Тәләс, дүш ашағы. Ҹамаат бөјүк ҝүнаһ едир. Онлар Мәним ганунларымы јаман тез унутдулар, инди дә гызыл данаја ситајиш едирләр’.

Муса тәләсик дағдан енир. Јахынлашанда нә ҝөрсә јахшыдыр?! Ҹамаат гызыл дананын әтрафында маһны охујуб рәгс едир! Муса елә бәрк гәзәбләнир ки, әлиндәки даш лөвһәләри јерә вурур. Лөвһәләр чилик-чилик олур. Сонра гызыл дананы одда әридиб јох едир.

Доғрудан да, халг бөјүк ҝүнаһ едиб. Муса кишиләрдән бәзиләринә гылынҹларыны ҝөтүрмәји әмр едир: ‘Гызыл данаја ситајиш едәнләрин һамысы өлмәлидир!’ Һәмин кишиләр 3 000 адам өлдүрүрләр. Сәнҹә, бу һадисә јалан аллаһлара дејил, јалныз вә јалныз Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјин дүзҝүн олдуғуну ҝөстәрмирми?