Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 83

Јерусәлимин диварлары

Јерусәлимин диварлары

БАХ неҹә гызғын иш ҝедир! Исраиллиләр Јерусәлимин диварларыны һөрүрләр. Һәлә 152 ил әввәл Навуходоносор падшаһ Јерусәлими виран едәндә, шәһәрин диварларыны дағытмыш, дарвазаларыны исә јандырмышды. Исраиллиләр Бабилдән вәтәнә гајыданда шәһәрин диварларыны бәрпа етмәмишдиләр.

Сәнҹә, бүтүн бу илләр әрзиндә халг диварсыз шәһәрдә неҹә јашајыб? Әлбәттә, онлар өзләрини тәһлүкәсиз һисс етмәјибләр. Дүшмәнләр асанлыгла ҝәлиб онлара һүҹум едә биләрди. Нәһајәт, Неһемја адлы бир адам ҝәлиб диварларын бәрпасында халга көмәк едир. Неһемјанын ким олдуғуну билирсәнми?

Неһемја исраиллидир вә Мордокајла Естерин јашадығы Шушан шәһәриндән ҝәлиб. О, падшаһ сарајында ишләјирди вә ола билсин, Мордокајла Естери јахшы таныјырды. Амма Мүгәддәс Китабда Неһемјанын Естерин әри Ахашверош падшаһа хидмәт етдији һаггында јазылмајыб. О, нөвбәти падшаһ Артахшастаја хидмәт едирди.

Јадындадырса, Артахшаста Јеһованын мәбәдини бәрпа етмәк үчүн Езраја чохлу пул верән јахшы падшаһ иди. Амма Езра шәһәрин дағыдылмыш диварларыны бәрпа етмәди. Ҝәл ҝөрәк неҹә олур ки, бу иши Неһемја едир.

Артахшастанын Езраја мәбәди тәмир етмәк үчүн пул вердији вахтдан артыг 13 ил кечиб. Неһемја, Артахшаста падшаһын баш сагисидир. Саги падшаһа шәраб сүзүр вә диггәт јетирир ки, ону һеч кәс зәһәрләмәсин. Бу чох мәсулијјәтли вәзифәдир.

Бир ҝүн Неһемјанын гардашы Ханани вә Исраилдән бир нечә адам Неһемјаја баш чәкмәјә ҝәлирләр. Онлар халгын чәтинликләриндән вә Јерусәлим диварларынын һәлә дә тикилмәдијиндән данышырлар. Неһемја буну ешидәндә чох кәдәрләнир вә Јеһова Аллаһа дуа едир.

Бир ҝүн падшаһ Неһемјанын кәдәрли олдуғуну ҝөрүб сорушур: ‘Нијә белә гәмҝинсән?’ Неһемја она ҹаваб верир: ‘Јерусәлим пис вәзијјәтдәдир, диварлары исә һәлә дә тикилмәјиб’. Падшаһ сорушур: ‘Истәдијин нәдир?’

Неһемја ҹаваб верир: ‘Иҹазә вер, Јерусәлимә гајыдыб диварлары бәрпа едим’. Падшаһ Артахшаста чох јахшы адамдыр. О, Неһемјаны Јерусәлимә бурахыр вә она тикинти үчүн лазыми гәдәр ағаҹ верир. Неһемја Јерусәлимә ҝәлдикдән бир гәдәр сонра нә етмәк истәдијини халга билдирир. Ҹамаат бу фикри чох бәјәнир вә дејир: ‘Ҝәлин тикинтијә башлајаг’.

Исраиллиләрин дүшмәнләри Јерусәлимин диварларынын тикилдијини ҝөрәндә дејирләр: ‘Ҝәлин ҝедәк онлары өлдүрәк, ишләринә дә сон гојаг’. Неһемја бундан хәбәр тутанда ишләјәнләрә гылынҹ вә низә вериб дејир: ‘Дүшмәнләрдән горхмајын. Гардашларыныз, ушагларыныз, арвадларыныз вә евләриниз уғрунда вурушун’.

Исраиллиләр чох ҹәсарәтлидир. Онлар ҝеҹә-ҝүндүз силаһларыны һазыр сахлајыб өз ишләринә давам едирләр. Ҹәми 52 ҝүн әрзиндә диварлары тикиб гуртарырлар. Инди халг шәһәрдә өзүнү тәһлүкәсиз һисс едир. Неһемја илә Езра халга Аллаһын ганунуну өјрәдир вә халг чох фираван јашајыр.

Амма вәзијјәт исраиллиләр Бабилә әсир апарылмаздан әввәлки кими дејил. Халгы Фарс падшаһы идарә етдији үчүн инди онлар падшаһа гуллуг етмәлидирләр. Амма Јеһова сөз вериб ки, јени бир падшаһ ҝөндәрәҹәк вә бу падшаһ халга сүлһ ҝәтирәҹәк. Бу падшаһ кимдир? Јер үзүнә сүлһү неҹә ҝәтирәҹәк? Јеһова Аллаһын бу һагда јени мәлумат вермәсинә гәдәр тәхминән 450 ил кечир. О заман дүнјаја гејри-ади тәрздә бир ушаг ҝәлир. Буну ҝәлән һекајәдән өјрәнәҹәјик.

Неһемја 1–6-ҹы фәсилләр.