Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 84

Мәләк Мәрјәмин јанына ҝәлир

Мәләк Мәрјәмин јанына ҝәлир

БУ ГӘШӘНҜ гыз Мәрјәмдир. О, Назарет шәһәриндә јашајан исраилли гыздыр. Аллаһ онун чох јахшы инсан олдуғуну билир. Буна ҝөрә дә, онунла данышмаг үчүн Ҹәбрајыл адлы мәләјини ҝөндәрир. Билирсән Ҹәбрајыл Мәрјәмә нә дејир? Ҝәл өјрәнәк.

‘Салам, еј немәтли гыз!’ дејә Ҹәбрајыл она мүраҹиәт едир. ‘Јеһова сәнинләдир!’ Мәрјәм ону илк дәфәдир ҝөрүр. О, мәләјин дедикләрини баша дүшмүр, буна ҝөрә дә чох ниҝарандыр. Амма Ҹәбрајыл дәрһал ону сакитләшдирир.

‘Горхма, Мәрјәм. Јеһова Аллаһ сәндән чох разыдыр. Елә буна ҝөрә дә сәнә ҝөзәл бир һәдијјә верәҹәк. Тезликлә оғлун олаҹаг, адыны да Иса гојаҹагсан’.

Ҹәбрајыл давам едир: ‘Бу ушаг бөјүк олаҹаг вә Һагг-Таала Аллаһын оғлу адланаҹаг. Јеһова Аллаһ ону Давуд кими падшаһ едәҹәк. Амма Иса әбәдијјән падшаһ олаҹаг вә онун падшаһлығынын сону олмајаҹаг!’

‘Ахы бу неҹә ола биләр?’ дејә Мәрјәм сорушур. ‘Мән һәлә әрдә дејиләм. Һеч вахт киши илә јашамамышам. Мәним ушағым неҹә ола биләр?’

Ҹәбрајыл ҹаваб верир: ‘Аллаһын гүввәси үзәринә ҝәләҹәк, буна ҝөрә дә доғаҹағын ушаг Аллаһын Оғлу адланаҹаг’. О давам едир: ‘Гоһумун Елизавети јадына сал. Һамы дејирди ки, ушаг доғмаг үчүн артыг о чох јашлыдыр. Амма бир аздан онун да оғлу олаҹаг. Ҝөрдүјүн кими, Аллаһ үчүн мүмкүн олмајан шеј јохдур’.

Мәрјәм дејир: ‘Мән Јеһованын гулујам, гој мәнә дедијин кими олсун’. Бундан сонра мәләк ону тәрк едир.

Мәрјәм тәләсик Елизавети ҝөрмәјә ҝедир. Елизавет Мәрјәмин сәсини ешидән кими гарнындакы ушаг севинҹиндән тәрпәнмәјә башлајыр. Елизавет Аллаһын мүгәддәс руһунун тәсири илә Мәрјәмә дејир: ‘Гадынлар арасында нә хошбәхтсән!’ Мәрјәм Елизаветин јанында үч аја јахын галыр. Сонра евинә, Назаретә гајыдыр.

Мәрјәм Јусиф адлы бир кишијә нишанлыдыр. Јусиф Мәрјәмин һамилә олдуғуну биләндә онунла евләнмәк истәмир. Амма Аллаһын мәләји она дејир: ‘Мәрјәмлә евләнмәкдән горхма. Чүнки доғаҹағы ушаг Аллаһдандыр’. Беләликлә, Јусиф вә Мәрјәм евләниб, Исанын доғулмасыны ҝөзләјирләр.