Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 101

Исаны өлдүрүрләр

Исаны өлдүрүрләр

БИР бу дәһшәтә бах! Исаны өлдүрүрләр. Ону әлләриндән вә ајагларындан дирәјә мисмарлајыблар. Ахы нәјә ҝөрә кимсә Исаја белә бир шеј етмәк истәсин?

Исаја нифрәт едәнләр аз дејил. Һеч билирсән онлар кимдир? Онлардан бири пис мәләк Шејтан Иблисдир. Адәмлә Һәвваны Аллаһын сөзүндән чыхардан бу мәләк иди. Исанын дүшмәнләрини бу дәһшәтли ишә тәһрик едән дә елә Шејтандыр.

Һәлә дирәјә мисмарламаздан әввәл, дүшмәнләри Иса илә һәддиндән артыг пис давранырлар. Јадындадыр, онлар Ҝетсамани бағына ҝәлиб Исаны неҹә апарырлар? О дүшмәнләр ким иди? Дүздүр, дин башчылары. Ҝәл ҝөрәк сонра нә олур.

Дин рәһбәрләри Исаны апаранда һәвариләр горхудан ону гојуб гачырлар. Анҹаг һәвари Петерлә Јәһја чох узаға ҝетмирләр. Онлар бир гәдәр архада ҝедирләр ки, ҝөрсүнләр Иса илә сонра нә баш верәҹәк.

Каһинләр Исаны әввәлләр баш каһин олмуш гоҹа Һананын јанына апарырлар. Анҹаг орада чох галмырлар вә сонра Исаны һәмин вахт баш каһин олан Гајафанын евинә ҝәтирирләр. Бураја чохлу дин башчысы јығышыб.

Гајафанын евиндә онлар мәһкәмә гурурлар. Исанын әлејһинә данышан јаланчы шаһидләр тапыб ҝәтирирләр. Дин башчыларынын һамысы дејир: ‘Исаны өлдүрмәк лазымдыр’. Сонра онлар Исанын үзүнә түпүрүб ону јумруглајырлар.

Бүтүн бу вахт әрзиндә Петер һәјәтдә ҝөзләјир. Ҝеҹә чох сојуг олдуғу үчүн адамлар оҹаг галајыблар. Оҹағын әтрафында исинәркән бир гуллугчу гыз Петерә бахыб дејир: ‘Бу адам да Иса илә бир јердә иди’.

‘Јох, мән онунла дејилдим’, дејә Петер инкар едир.

Дүз үч дәфә Петерә Иса илә бир јердә олдуғуну дејирләр. Амма Петер буну бојнуна алмыр. Петер үчүнҹү дәфә дә јох дејәндә, Иса дөнүб она бахыр. Петер јалан сөјләдијинә ҝөрә чох пешман олур, бир тәрәфә чәкилиб һөнкүр-һөнкүр ағлајыр.

Һәфтәнин бешинҹи ҝүнү сәһәр тездән каһинләр Исаны ҝөрүшләринин кечирилдији бөјүк зала апарырлар. Ора Синедрион залы адланыр. Бурада онлар Исаја нә едәҹәкләрини гәрарлашдырырлар. Сонра ону Јәһудеја вилајәтинин башчысы Понти Пилатын јанына ҝәтирирләр.

Каһинләр Пилата дејирләр: ‘Бу чох пис адамдыр. Ону өлдүрмәк лазымдыр’. Исаны сорғу-суала чәкәндән сонра Пилат дејир: ‘Мән бу адамда пис һеч нә ҝөрмүрәм’. Сонра Пилат Исаны Һирод Антипанын јанына ҝөндәрир. Һирод Галилеја вилајәтинин башчысы олса да, бу вахт о, Јерусәлимдә иди. О да Исанын пис бир шеј етмәдијини ҝөрүб ону Пилатын јанына гајтарыр.

Пилат Исаны азад етмәк истәјир. Амма Исанын дүшмәнләри онун јеринә Барабба адлы гулдурун азад едилмәсини тәләб едирләр. Пилат Исаны халгын гаршысына чыхаранда артыг ҝүнорта иди. О халга мүраҹиәт едиб дејир: ‘Бујурун, бу да сизин падшаһыныз!’ Амма башчы каһинләр гышгырырлар: ‘Апарын ону! Өлдүрүн ону! Өлдүрүн!’ Буна ҝөрә дә Пилат Бараббаны азад едир, Исаны исә өлдүрмәјә апарырлар.

Бешинҹи ҝүн ҝүнорта чағы Исаны дирәјә мисмарлајырлар. Онун сағында вә солунда ики ҹинајәткары да дирәјә мисмарлајырлар, амма онлар шәкилдә ҝөрүнмүрләр. Иса өлмәздән бир гәдәр әввәл бу ҹинајәткарлардан бири дејир: ‘Падшаһлығына ҝәләндә мәни јадына саларсан’. Иса она ҹаваб верир: ‘Сөз верирәм ки, мәнимлә бирликдә Ҹәннәтдә олаҹагсан’.

Иса о инсана ҝөзәл бир вәд верир, елә дејилми? Һеч билирсән о һансы Ҹәннәтдән данышыр? Јадындадыр, лап башланғыҹда Аллаһын јаратдығы ҹәннәт һарада иди? Дүздүр, јер үзүндә. Иса ҝөјдә Падшаһлыг едәндә о адамы дирилдәҹәк ки, о да јер үзүндәки Ҹәннәтдә јашаја билсин. Мәҝәр бүтүн бунлара севинмәли дејилик?