ШӘКИЛДӘ кимләри ҝөрүрсән? Бу адамлар Исраил дөјүшчүләридир. Онлар әјилиб су ичирләр. Онларын јанында дајанан, һаким Ҝидеондур. О, дөјүшчүләрин сују неҹә ичмәләринә тамаша едир.

Бах ҝөр, дөјүшчүләр сују неҹә ичирләр. Онлардан бәзиләри су ичмәк үчүн үзү үстә әјилиб, бири исә овҹунда ичир вә әтрафа ҝөз ҝәздирир. Бу чох ваҹибдир, чүнки Јеһова Аллаһ Ҝидеона әмр едиб ки, су ичәркән әтрафда баш верәнләри мүшаһидә едән дөјүшчүләри сечсин, галанлары исә евә гајытсын. Инди ҝәл Јеһованын нә үчүн белә дедијини өјрәнәк.

Исраиллиләр Јеһованын сөзүнә бахмадыгларына ҝөрә јенидән чәтинлијә дүшүбләр. Мидјан әһалиси Исраил халгыны инҹидир. Халг мидјанлыларын әлиндән Јеһоваја фәрјад едәндә Аллаһ онларын көмәјинә чатыр.

Јеһова Ҝидеона орду топламағы әмр едир. Ҝидеон да 32 000 дөјүшчү топлајыр. Амма дүшмән ордусу 135 000 нәфәрдән ибарәтдир. Буна бахмајараг, Јеһова Ҝидеона дејир: ‘Дөјүшчүләринин сајы чохдур’. Аллаһ нә үчүн белә дејир?

Исраил дөјүшдә галиб ҝәләрсә, гәләбәни өз ҝүҹү илә газандығыны дүшүнә биләр. Халг елә фикирләшәр ки, Јеһова Аллаһын көмәјинә еһтијаҹы јохдур. Бу сәбәбдән, Јеһова Ҝидеона белә дејир: ‘Ким горхурса, гој евинә ҝетсин’. Ҝидеон бу әмри дөјүшчүләрә чатдыранда онлардан 22 000 нәфәри евинә гајыдыр. Бу о демәкдир ки, Ҝидеон, дүшмәнин 135 минлик ордусуна гаршы 10 000 нәфәр адамла чыхмалы олаҹаг.

Ҝөр Јеһова нә дејир: ‘Дөјүшчүләрин сајы јенә дә чохдур’. О, Ҝидеона дејир ки, адамлары чајдан су ичәркән онлара фикир версин. Үзү үстә чөкүб су ичәнләри евә ҝөндәрсин. ‘Сизә гәләбәни су ичәркән әтрафына бахан 300 дөјүшчү илә верәҹәјәм’, дејә Јеһова сөз верир.

Дөјүш вахты ҝәлиб чатыр. Ҝидеон 300 дөјүшчүсүнү үч група ајырыр. Һәр дөјүшчүјә шејпур вә ичәрисиндә мәшәл олан долча верир. Ҝеҹә јарысы онларын һамысы дүшмән дүшәрҝәсинин әтрафына јығылыр. Ҝидеонун әмринә әсасән һамысы бирдән шејпурларыны чалараг долчаларыны сындырыб: ‘Јеһованын вә Ҝидеонун гылынҹы!’ дејә чығырырлар. Сәсә ојанмыш дүшмән әсҝәрләри арасына чахнашма дүшүр вә һамысы гачыр. Исраил гәләбә газаныр.

Һакимләр 6–8-ҹи фәсилләр.