Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 37

Ибадәт чадыры

Ибадәт чадыры

БИЛИРСӘН шәкилдәки нәдир? Бу, Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн хүсуси чадырдыр. О, һәмчинин мүгәддәс мәскән адланыр. Ону Мисирдән чыхандан бир ил сонра дүзәлдирләр. Билирсән ону ким дүзәлтдириб?

Әлбәттә, Јеһова Аллаһ! Муса Сина дағында оларкән Јеһова она бу чадыры неҹә дүзәлтмәји баша салмышды. Муса чадыры елә дүзәлтмәли иди ки, ону сөкүб јығмаг асан олсун. Бу һалда чадырын һиссәләрини бир јердән башга јерә апарыб, орада гурмаг оларды. Буна ҝөрә дә исраиллиләр сәһрада долашаркән ҝетдикләри һәр јерә ону өзләри илә апарырдылар.

Әҝәр чадырын ахырындакы балаҹа отаға бахсан, орада бир сандыг ҝөрәрсән. Бу әһд сандығыдыр. Онун үстүндә һәр ики тәрәфдән гызылдан дүзәлдилмиш мәләк вә ја керув вар. Муса ики даш лөвһәни сындырдығы үчүн Аллаһ 10 әмри јени даш лөвһәләрә јазыб она вермишди. Бу лөвһәләр вә бир габ манна әһд сандығында сахланылырды. Јадында галыб, манна нәдир?

Јеһова Мусанын гардашы Һаруну баш каһин тәјин етмишдир. Һарун Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн халга јол ҝөстәрмәли иди. Онун оғуллары да каһин идиләр.

Инди чадырын бөјүк отағына бахаг. О, балаҹа отагдан ики дәфә бөјүкдүр. Орада үстүндән түстү галхан гутуну ҝөрүрсән? Бу, гурбанҝаһдыр. Каһинләр онун үстүндә хош әтирли бухур јандырырдылар. Орада једди чыраглы чырагдан да ҝөрә биләрсән. Отагдакы үчүнҹү әшја исә масадыр. Онун үстүнә 12 чөрәк гојулуб.

Чадырын һәјәтиндә бөјүк бир су ләјәни варды. Каһинләр орада әл-ајагларыны јујурдулар. Һәјәтдә бөјүк гурбанҝаһ да варды. Кәсилән һејванлары орада Јеһоваја јандырма гурбаны кими тәгдим едирдиләр. Чадыр дүз дүшәрҝәнин ортасында иди, исраиллиләр исә онун әтрафында өз чадырларында јашајырдылар.