Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 93

Иса ҹамааты дојурур

Иса ҹамааты дојурур

ДӘҺШӘТЛИ бир һадисә баш вериб. Вәфтизчи Јәһјаны өлдүрүбләр. Падшаһын арвады Һиродиасын ондан хошу ҝәлмирди. О, падшаһы мәҹбур едир ки, Јәһјанын башыны кәсдирсин.

Иса бундан хәбәр тутанда чох кәдәрләнир вә тәнһа, сакит бир јерә чәкилир. Амма ҹамаат онун ардынҹа ҝедир. Иса ҹамааты ҝөрәндә јазығы ҝәлир вә онлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышыр. О, һәмчинин орадакы хәстәләри сағалдыр.

Ахшам шаҝирдләри она јахынлашыб дејирләр: ‘Артыг ҝеҹдир, бура да чөллүкдүр. Ҹамааты ҝөндәр, ҝедиб өзләринә јахын кәндләрдән јемәк алсынлар’.

Иса ҹаваб верир: ‘Онларын ҝетмәсинә еһтијаҹ јохдур. Сиз онлара јемәјә бир шеј верин’. Сонра Филипдән сорушур: ‘Бу гәдәр ҹамааты једиздирмәк үчүн һарадан јемәк алмаг олар?’

Филип ҹаваб верир: ‘Һәрәјә һеч олмаса бир аз чатсын дејә чохлу пул лазымдыр!’ Андреј дејир: ‘Бурада бир ушағын беш чөрәји вә ики балығы вар. Амма бу кимә чатар?’

Иса дејир: ‘Ҹамаата дејин јерә отурсун’. Сонра Иса јемәјә ҝөрә Аллаһа шүкүр едиб, һәмин чөрәкләри бөлүр. Шаҝирдләр дә чөрәклә балығы ҹамаата пајлајырлар. Орада 5 000 кишидән әлавә, бир нечә мин гадын вә ушаг да вар. Онлар дојунҹа јејирләр. Шаҝирдләр артыг галан јемәкдән 12 сәбәт јығырлар.

Сонра Иса шаҝирдләрини гајыға миндириб, Галилеја дәнизинин о бири саһилинә јола салыр. Ҝеҹә дәниздә бөјүк фыртына гопур. Далғалар гајығы о јана, бу јана атыр. Шаҝирдләр јаман горхуја дүшүрләр. Бирдән сујун үстү илә киминсә онлара јахынлашдығыны ҝөрүрләр. Онлар горхудан гышгырырлар, чүнки ҝөрдүкләринин нә олдуғуну билмирләр.

‘Мәнәм, горхмајын!’ дејә Иса онлары сәсләјир. Амма онлар буна һеч ҹүр инана билмирләр. Петер дејир: ‘Ағам, доғрудан да сәнсәнсә, мәнә де, сујун үстү илә јанына ҝәлим’. Иса дејир: ‘Ҝәл!’ Петер гајыгдан чыхыр вә сујун үстү илә јеријир! Сонра горхур вә батмаға башлајыр. Иса ону хилас едир.

Бир гәдәр вахтдан сонра, Иса јенидән бир нечә мин адама јемәк верир. Бу сәфәр онлары једди чөрәк вә бир нечә балаҹа балыгла дојунҹа једирир. Исанын инсанларын гејдинә галмасы неҹә дә ҝөзәлдир! Аллаһ ону Падшаһ едәндә биз һеч нәјин дәрдини чәкмәјәҹәјик.