Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 86

Улдуз јол ҝөстәрир

Улдуз јол ҝөстәрир

КИШИНИН ишарә етдији о парлаг улдузу ҝөрүрсән? Улдуз, онлар Јерусәлимдән чыхан кими ҝөјдә пејда олуб. Бу кишиләр шәргдән ҝәлмиш мүнәҹҹимләрдир, онлар улдузлары өјрәнирләр. Бу мүнәҹҹимләр әминдирләр ки, улдуз онлары ваҹиб бир инсанын јанына апараҹаг.

Бу адамлар әввәлҹә Јерусәлимә ҝәлирләр. ‘Јәһудиләрин падшаһы олаҹаг көрпә һарададыр?’ дејә сорушурлар. Исраиллиләри һәмчинин «јәһуди» дә адландырырлар. Мүнәҹҹимләр дејирләр: ‘Көрпәнин улдузуну һәлә шәргдә оланда ҝөрмүшдүк, инди дә ҝәлмишик ки, она сәҹдә едәк’.

Јерусәлимдәки Һирод падшаһ бундан хәбәр тутанда ганы гаралыр. О истәмир ки, јерини башгасы тутсун. Буна ҝөрә дә баш каһинләри чағырыб сорушур: ‘Вәд олунмуш падшаһ һарада доғулмалыдыр?’ Онлар ҹаваб верирләр: ‘Мүгәддәс Јазылара әсасән Бет-Лехемдә доғулмалыдыр’.

Һирод шәргдән ҝәлән мүнәҹҹимләри чағыртдырыб дејир: ‘Ҝедин, көрпәни ахтарын. Ону тапан кими мәнә дә хәбәр верин ки, ҝәлиб она сәҹдә едим’. Әслиндә исә Һирод ушағы өлдүрмәк истәјир.

Сонра улдуз адамлара јол ҝөстәрәрәк Бет-Лехем тәрәфә һәрәкәт едир вә ушағын јашадығы евин үстүндә дајаныр. Адамлар евә ҝирәндә, Мәрјәмлә балаҹа Исаны ҝөрүрләр. Онлар ҝәтирдикләри һәдијјәләри чыхарыб Исаја верирләр. Анҹаг Јеһова бу адамлара јухуда Һиродун јанына гајытмамағы әмр едир. Онлар да башга јолла өлкәләринә гајыдырлар.

Һирод мүнәҹҹимләрин евләринә гајытдығыны биләндә бәрк гәзәбләнир. Бу сәбәбдән Бет-Лехемдә доғулмуш ики јаша гәдәр бүтүн оғлан ушагларынын өлдүрүлмәсини әмр едир. Јеһова исә Јусифи јухуда хәбәрдар едир вә о, аиләси илә бирликдә Мисирә гачыр. Бир гәдәр вахтдан сонра Јусиф Һиродун өлүмү һаггында ешидиб Мәрјәм вә Иса илә бәрабәр евинә, Назаретә гајыдыр. Иса бу шәһәрдә боја баша чатыр.

Сәнҹә, бу јени улдузу парладан ким иди? Јадындадырса, адамлар улдузу ҝөрәндә әввәлҹә Јерусәлимә ҝедирләр. Шејтан Иблис Аллаһын Оғлуну өлдүрмәк истәјирди вә о билирди ки, Јерусәлим падшаһы Һирод да буну етмәјә чалышаҹаг. Демәли, улдузу парладан Шејтан иди.