Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 106

Һәбсханадан азад едилирләр

Һәбсханадан азад едилирләр

ҺӘБСХАНАНЫН гапысыны ачан мәләјә бах. Бу мәләк Исанын һәвариләрини азад едир. Ҝәл ҝөрәк онлар һәбсханаја нәјә ҝөрә дүшмүшдүләр.

Шаҝирдләрин үзәринә мүгәддәс руһун төкүлмәсиндән гыса бир вахт кечиб. Бир ҝүн ҝүнорта чағы Петерлә Јәһја Јерусәлимдәки мәбәдә ҝедирләр. Орада, дүз гапынын ағзында анаданҝәлмә шикәст бир адам отуруб. Диләнмәк үчүн ону һәр ҝүн мәбәдә ҝәтирирләр. Бу адам Петерлә Јәһјаны ҝөрәндә онлардан пул истәјир. Сәнҹә, һәвариләр нә едирләр?

Онлар ајаг сахлајыб бу адама бахырлар. Петер дејир: ‘Пулум јохдур, амма оланымы сәнә верирәм. Исанын ады наминә, ајаға галх вә ҝәз!’ Сонра Петер шикәстин сағ әлиндән тутуб галдырыр, о да јериндән сычрајыб ҝәзмәјә башлајыр. Буну ҝөрән ҹамаат бу мөҹүзәјә һејран галыр.

Петер дејир: ‘Биз бу мөҹүзәни Исаны дирилдән Аллаһын ҝүҹү илә етдик’. Петерлә Јәһја данышаркән дин башчыларындан бәзиләри онлара јахынлашырлар. Онлар јаман гәзәбләнибләр, чүнки Петер вә Јәһја Исанын дирилдијини халга данышырлар. Дин башчылары һәвариләри тутуб һәбсханаја салырлар.

Нөвбәти ҝүн дин башчылары бөјүк иҹлас кечирирләр. Онлар Петери, Јәһјаны вә сағалмыш адамы бу иҹласа ҝәтириб сорушурлар: ‘Сиз бу мөҹүзәни һансы гүввә илә етдиниз?’

Петер дејир ки, онлар бу мөҹүзәни Исаны дирилдән Аллаһын гүввәси илә етдиләр. Дин башчылары нә едәҹәкләрини билмирләр, чүнки һәгигәтән мөҹүзә баш вериб. Бу адамлар һәвариләрә Иса һаггында данышмағы гадаған едиб онлары бурахырлар.

Ҝүнләр кечир, һәвариләр Иса һаггында данышмаға вә хәстәләри сағалтмаға давам едирләр. Онларын етдикләри мөҹүзәләрин сәдасы аләмә јајылыр. Јерусәлимин әтрафындакы балаҹа шәһәрләрдән адамлар өз хәстәләрини һәвариләрин јанына сағалтмаға ҝәтирирләр. Бундан хәбәр тутан дин башчылары пахыллыгдан һәвариләри тутуб јенидән һәбсханаја салдырырлар. Амма һәвариләр орада чох галмырлар.

Бир шәклә бах, ҝеҹә јарысы Аллаһын бир мәләји һәбсхананын гапысыны ачыр. Мәләк һәвариләрә дејир: ‘Мәбәдә ҝедин вә инсанларла данышмаға давам един’. Сәһәриси ҝүн дин башчылары һәвариләрин далынҹа һәбсханаја адам ҝөндәрирләр. Бу адамлар ҝәләндә һәвариләр артыг һәбсханада јох иди. Анҹаг бир гәдәр вахтдан сонра һәвариләри мәбәддә ҹамааты өјрәдән тапырлар. Онлары тутуб Синедрион залына ҝәтирирләр.

Дин башчылары гәзәблә дејирләр: ‘Мәҝәр сизә гадаған етмәдик ки, бир дә Иса һаггында өјрәтмәјәсиниз? Амма сиз тәлиминизи бүтүн Јерусәлимә јајмысыныз’. Һәвариләр онлара ҹаваб верирләр: ‘Биз инсанлардан чох Аллаһа гулаг асмалыјыг’. Һәвариләр ‘хош хәбәри’ инсанлара данышмаға давам едирләр. Онлар бизә әла нүмунә гојублар, елә дејилми?