Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 65

Падшаһлыг бөлүнүр

Падшаһлыг бөлүнүр

БИЛИРСӘН бу адам өз палтарыны нә үчүн ҹырыр? Белә етмәји она Јеһова тапшырыб. Бу киши Аллаһын пејғәмбәри Ахијадыр. Бәс сән пејғәмбәрләрин ким олдуғуну билирсән? Аллаһ онлара ҝәләҹәкдә олаҹаг һадисәләри габагҹадан хәбәр верир.

Ахија инди Јаровамла данышыр. Јаровам Сүлејманын тикинти ишләринә башчылыг едән адамлардан биридир. Ахија јолда Јаровамла растлашаркән гәрибә бир шеј едир. Әјниндәки тәзә палтарыны чыхарыб 12 јерә бөлүр вә Јаровама белә дејир: ‘Палтарын 10 һиссәсини өзүнә ҝөтүр’. Билирсән Ахија палтарын 10 һиссәсини Јаровама нә үчүн верир?

Ахија изаһ едир: ‘Јеһова Аллаһ падшаһлығы Сүлејманын әлиндән алыб, 10 гәбиләсини сәнә верәҹәк’. Бу о демәкдир ки, Сүлејманын оғлу Рехавам анҹаг ики гәбилә үзәриндә падшаһлыг едәҹәк.

Сүлејман Ахијанын Јаровама дедикләриндән хәбәр тутанда чох һирсләнир. О һәтта Јаровамы өлдүрмәк истәјир. Амма Јаровам Мисирә гачыб ҹаныны гуртарыр. Бир гәдәр вахтдан сонра Сүлејман өлүр. О, 40 ил падшаһлыг етмишди, амма инди тахта оғлу Рехавам отурур. Сүлејманын өлүм хәбәри Мисирә чатанда Јаровам Исраилә гајыдыр.

Рехавам јахшы падшаһ дејил. О, халгла атасы Сүлејмандан да пис давраныр. Јаровам бир нечә һөрмәтли адамла Рехавам падшаһын јанына ҝәлир вә ондан халгла бир аз јахшы давранмағы хаһиш едир. Рехавам онлары һеч динләмир. О, әввәлкиндән дә бетәр олур. Халг Јаровамы 10 гәбиләнин үзәринә падшаһ сечир, Рехавам исә Бинјамин вә Јәһуда гәбиләләринин падшаһы олур.

Јаровам халгын Јерусәлимә ҝедиб Јеһованын мәбәдиндә ибадәт етмәсини истәмир. Бу сәбәбдән, ики гызыл дана дүзәлдир ки, падшаһлыг етдији 10 гәбиләнин ҹамааты онлара ибадәт етсин. Бир аздан бүтүн өлкәни ҹинајәт вә зоракылыг бүрүјүр.

Икигәбиләли падшаһлыға да бәдбәхтлик үз верир. Рехавамын падшаһ олмасындан һеч беш ил кечмир ки, Мисир падшаһы Јерусәлимә гаршы мүһарибәјә чыхыр. О, Јеһованын мәбәдини талан едиб бир чох гијмәтли әшјалары өзү илә апарыр. Беләликлә, Аллаһын мәбәди әввәлки ҹаһ-ҹалалыны итирир.