АРТЫГ ики ҝүн кечиб, инди һәфтәнин дөрдүнҹү ҝүнүдүр. Иса 12 һәвариси илә Пасха јемәјини јемәк үчүн үст мәртәбәдәки бу бөјүк отаға ҝәлиб. Отагдан чыхан адам Јәһуда Искарјотдур. О, Исаны тутдурмаг үчүн каһинләрин јанына ҝедир.

Бундан бир ҝүн әввәл, Јәһуда онлара демишди: ‘Исаны тутмаға көмәк етсәм мәнә нә верәрсиниз?’ Онлар да: ‘Отуз ҝүмүш пул верәрик’ дедиләр. Буна ҝөрә дә Јәһуда Исаны әлә вермәк үчүн һәмин адамлары гаршыламаға ҝедир. О неҹә дә пис иш ҝөрүр.

Пасха јемәји артыг гуртарды. Инди Иса хүсуси бир мәрасимә башлајыр. О, чөрәји һәвариләринә узадараг дејир: ‘Буну јејин, бу сизин үчүн вердијим бәдәними билдирир’. Даһа сонра онлара бир каса шәраб узадараг дејир: ‘Буну ичин, бу сизин үчүн ахыдылан ганымы билдирир’. Мүгәддәс Китаб бу һадисәни ‘Рәббин ахшам јемәји’ вә ја ‘Рәббин сүфрәси’ адландырыр.

Исраиллиләр Пасха јемәјини гәдимдә баш вермиш мүһүм бир һадисәни хатырламаг үчүн јејирдиләр. Мисирдә јашајаркән Аллаһын мәләји онларын евләриндән јан кечиб, мисирлиләрин илк ушагларыны өлдүрмүшдү. Иса да истәјир ки, давамчылары ону хатырласынлар вә өз һәјатыны онларын уғрунда вердијини һеч вахт унутмасынлар. Елә буна ҝөрә дә Иса онлара бу һадисәни һәр ил гејд етмәји тапшырыр.

Бу мәрасим баша чатдыгдан сонра Иса шаҝирдләринә ҹәсарәтли вә иманда мөһкәм олмағы тапшырыр. Ахырда онлар бирликдә Аллаһа нәғмә охујуб орадан ҝедирләр. Артыг чох ҝеҹдир, ола билсин ҝеҹә јарысыдыр. Ҝәл ҝөрәк онлар һара ҝедирләр.