Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

Һиссә 2

Дашгындан Мисир гуртулушунадәк

Дашгындан Мисир гуртулушунадәк

Дашгындан јалныз сәккиз нәфәр хилас олур, бир мүддәтдән сонра исә јер үзүндә адамларын сајы бир нечә минә чатыр. Дашгындан 352 ил сонра Ибраһим доғулур. Бу һиссәдә Аллаһын Ибраһимә Исһаг адлы оғлу олаҹағы вәдинин неҹә јеринә јетдијини өјрәнәҹәјик. Һәмчинин Исһагын ики оғлундан биринин — Јагубун, Аллаһ тәрәфиндән сечилдијини ҝөрәҹәјик.

Јагубун аиләси бөјүк иди. Онун 12 оғлу вә бир нечә гызы варды. Јагубун 10 оғлу кичик гардашлары Јусифә нифрәт етдикләри үчүн ону Мисирә гул кими сатырлар. Сонрадан Јусиф Мисирин нүфузлу рәһбәрләриндән бири олур. Ҝүҹлү аҹлыг оланда, о, гардашларынын дәјишиб-дәјишмәдијини өјрәнмәк мәгсәдилә онлары сынајыр. Сонда Јагубун бүтүн аиләси, јәни исраиллиләр Мисирә көчүр. Бүтүн бунлар Ибраһимин доғулмасындан 290 ил сонра баш верир.

Нөвбәти 215 ил әрзиндә исраиллиләр Мисирдә јашајырлар. Јусиф өләндән сонра мисирлиләр онлары гул едирләр. Вахт кечир вә Муса доғулур. Аллаһ онун васитәсилә исраиллиләри Мисирдән азад едир. Үмумиликдә ИКИНҸИ ҺИССӘДӘ 857 иллик дөвр әһатә олунур.

 

БУ БӨЛМӘДӘ

ҺЕКАЈӘ 11

Илк ҝөј гуршағы

Ҝөјгуршағыны ҝөрәндә ағлыныза нә ҝәлир?

ҺЕКАЈӘ 12

Инсанлар бөјүк гүллә тикир

нәмруд Аллаһы разы салмады вә Онун вердији ҹәза бу ҝүн дә инсанлара өз тәсирини ҝөстәрир.

ҺЕКАЈӘ 13

Аллаһын досту Ибраһим

Нәјә ҝөрә Ибраһим раһат евини бурахыб өмрүнү чадырларда кечирди?

ҺЕКАЈӘ 14

Аллаһ Ибраһимин иманыны сынајыр

Нәјә ҝөрә Аллаһ Ибраһимин оғлу Исһагы гурбан ҝәтирмәсини истәјир?

ҺЕКАЈӘ 15

Лутун арвады ҝеријә бахыр

О, бизим үчүн неҹә дә ҝөзәл нүмунәдир.

ҺЕКАЈӘ 16

Исһаг јахшы бир гызла евләнир

Ривга јахшы бир һәјат јолдашы кими нә етди?

ҺЕКАЈӘ 17

Бир-биринә бәнзәмәјән әкизләр

Исһаг Есавы, Ривга исә Јагубу чох истәјирди.

ҺЕКАЈӘ 18

Јагуб Харана ҝәлир

Јагуб Рәһиләни севсә дә, биринҹи Леа илә евләнир.

ҺЕКАЈӘ 19

Јагубун бөјүк аиләси

Исраил халгынын 12 гәбиләси Јагубун 12 оғлунун адыны дашыјыр.

ҺЕКАЈӘ 20

Динаја бәдбәхтлик үз верир

Һәр шеј јанлыш сечилмиш достлугдан башлады.

ҺЕКАЈӘ 21

Гардашлары Јусифи севмирләр

Онлардан бәзиләрини Јусифи өлдүрмәјә нә сүрүкләди?

ҺЕКАЈӘ 22

Јусифи зиндана салырлар

О гануну поздуғу үчүн јох, дүзҝүн даврандығы үчүн һәбсә салынды.

ҺЕКАЈӘ 23

Фиронун јухулары

Једди инәк вә једди сүнбүлүн мәнасы ејни иди.

ҺЕКАЈӘ 24

Јусиф гардашларыны сынаға чәкир

Јусиф гардашларынын ону гул кими сатдыглары вахтдан бу јана дәјишиб-дәјишмәдикләрини неҹә јохлады?

ҺЕКАЈӘ 25

Јагубун аиләси Мисирә көчүр

Нәјә ҝөрә Јагубун аиләси јагублулар јох, исраиллиләр адланды?

ҺЕКАЈӘ 26

Әјјуб Аллаһа садиг галыр

Әјјуб варыны, сағламлығыны вә бүтүн өвладларыны итирир. Әјјубу ҹәзаландыран Аллаһ иди?

ҺЕКАЈӘ 27

Мисирдә пис падшаһ һөкмранлыг едир

Нәјә ҝөрә о, исраилли олан бүтүн оғлан ушагларынын өлдүрүлмәси үчүн фәрман чыхарды?

ҺЕКАЈӘ 28

Көрпә Муса сағ галыр

Бүтүн исраилли оғлан ушаглары өлдүрүлән әрәфәдә Мусанын анасы ону хилас етмәјин јолуну тапыр.

ҺЕКАЈӘ 29

Муса Мисирдән гачыр

Муса пејғәмбәр 40 јашы оланда елә билди ки, исраилли гуллары мүдафиә етмәјә һазырдыр, амма әслиндә буна һазыр дејилди.

ҺЕКАЈӘ 30

Јанан кол

Аллаһ бир чох мөҹүзә етмәклә Мусаја ҝөстәрди ки, артыг исраиллиләрин Мисирдән чыхмаг вахтыдыр.

ҺЕКАЈӘ 31

Муса вә Һарун фиронун һүзурунда

Нәјә ҝөрә фирон Мусаја гулаг асмыр вә исраиллиләри бурахмыр?

ҺЕКАЈӘ 32

Он бәла

Мисирин башчысы фирон тәрслик едиб исраиллиләри бурахмадығы үчүн Аллаһ Мисирин үзәринә 10 бәла ҝәтирди.

ҺЕКАЈӘ 33

Исраиллиләр Гырмызы дәнизи кечир

Муса Аллаһын ҝүҹү илә Гырмызы дәнизи ортадан ајырыр вә исраиллиләр гуру јолла кечирләр.