Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 69

Балаҹа гыз ағасына көмәк едир

Балаҹа гыз ағасына көмәк едир

БИЛИРСӘН бу балаҹа гыз нә дејир? О, јанындакы ханыма Јеһованын пејғәмбәри Елиша вә онун мөҹүзәләри һаггында данышыр. Бу ханым исраилли олмадығындан Јеһова Аллаһы танымыр. Ҝәл ҝөрәк бу гыз ханымын евинә неҹә ҝәлиб.

Ханым суријалыдыр. Әри Нааман исә Суријанын орду башчысыдыр. Суријалылар бу балаҹа исраилли гызы әсир ҝөтүрүбләр вә инди о, Нааманын арвадынын гуллугчусудур.

Нааман ҹүзам хәстәлијинә тутулуб. Бу чох пис хәстәликдир. Ондан инсанын һәтта әти дә чүрүјүр. Буна ҝөрә дә гыз Нааманын арвадына дејир: ‘Каш ки ағам Исраилә, Јеһованын пејғәмбәринин јанына ҝедәјди. Пејғәмбәр ону ҹүзамдан сағалдарды’. Бир аздан ханымын әри бу сөһбәтдән хәбәр тутур.

Нааман бу хәстәликдән тез сағалмаг истәјир вә Исраилә ҝетмәк гәрарына ҝәлир. Ораја чатдыгда Елишанын евинә үз тутур. Елиша гуллугчусуну ҝөндәриб Наамана Иордан чајына једди дәфә ҝирмәји тапшырыр. Нааманын буна чох аҹығы тутур: ‘Мәҝәр вәтәнимин чајлары Исраилин чајларынын һамысындан даһа јахшы дејилми?!’ Буну дедикдән сонра Нааман ораны тәрк едир.

Амма онун гуллугчулары дејирләр: ‘Ағам, әҝәр Елиша сәнә чәтин бир иш тапшырсајды, мәҝәр ону етмәздинми? Инди нәјә ҝөрә онун дедији кими, чаја ҝириб јујунмајасан?’ Нааман гуллугчуларынын сөзүнә гулаг асыб једди дәфә Иордан чајына ҝирир. Бундан сонра онун бәдәни сағалыб бәркијир.

Нааманын севинҹи ашыб-дашыр. О, Елишанын јанына гајыдыб дејир: ‘Инди билдим ки, Исраилин Аллаһы јер үзүндә јеҝанә һәгиги Аллаһдыр. Хаһиш едирәм, бу һәдијјәләри мәндән гәбул ет’. Елиша ҹавабында дејир: ‘Јох, ҝөтүрмәрәм’. Елиша билир ки, һәдијјәләри алмаг дүзҝүн олмазды, чүнки Нааманы сағалдан Јеһова Аллаһ иди. Елишанын гулу Ҝеһази исә һәдијјәләри өзүнә ҝөтүрмәк истәјир.

Ҝөр бунун үчүн Ҝеһази нә едир. Нааман ҝетдикдән сонра онун далынҹа гачыб дејир: ‘Елә индиҹә јанымыза достларымыз ҝәлиб, Елиша да мәни ҝөндәриб хаһиш едир ки, онлар үчүн пај верәсән’. Әлбәттә, бу јаландыр. Амма Нааман бунун јалан олдуғуну билмир вә һәдијјәләри Ҝеһазијә верир.

Ҝеһази евә гајыданда артыг Елиша онун әмәлиндән хәбәр тутмушду. Буну она Јеһова билдирмишди. Елиша дејир: ‘Бу пислији етдијин үчүн Нааманын ҹүзамы сәнә ҝәләҹәк’. Белә дә олур!

Бүтүн бунлардан биз нә өјрәнә биләрик? Биринҹиси, балаҹа гыз кими биз дә Јеһова Аллаһ һаггында данышмалыјыг. Бу, чох инсанлара хејир ҝәтирә биләр. Икинҹиси, гүррәли олмамалыјыг, Аллаһын хидмәтчиләринә гулаг асмалыјыг. Јадындадырса, Нааман да әввәлҹә өзүнү гүррәли апарды. Үчүнҹүсү исә, Ҝеһази кими јалан данышмамалыјыг. Ҝөрдүјүн кими, Мүгәддәс Китабы охудугҹа чох шеј өјрәнирик, елә дејилми?