Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 47

Исраилдә оғру вар

Исраилдә оғру вар

ҜӨР бу адам өз чадырында нә басдырыр?! Ҝөзәл палтар, гызыл күлчәси вә бир нечә ҝүмүш пул! О бунлары Јерихо шәһәриндән ҝөтүрүб. Бәс јадындадыр, Јериходакы бүтүн әшјаларла нә етмәк лазым иди?

Онлары мәһв етмәк, гызыл-ҝүмүшү исә Јеһованын чадырынын хәзинәсинә вермәк лазым иди. Демәли, бу адамлар Аллаһын сөзүндән чыхыблар. Онлар Аллаһа мәхсус олан шејләри оғурлајыблар. Бу кишинин ады Акан, јанында дуранлар исә аиләсинин үзвләридир. Ҝәл ҝөрәк сонра нә баш верир.

Акан бу шејләри оғурладыгдан бир гәдәр сонра Јешуа Ај шәһәринә гаршы дөјүшмәјә адамлар ҝөндәрир. Амма онлар дөјүшдә мәғлуб олурлар. Бәзиләри өлүр, галанлары исә гачырлар. Јешуа чох кәдәрләнир. О, үзүстә јерә јыхылыб Јеһоваја дуа едир: ‘Нә үчүн јол вердин ки, башымыза белә бир иш ҝәлсин?’

Јеһова она ҹаваб верир: ‘Галх! Исраил ҝүнаһ ишләдиб. Онлар Мәним чадырыма верилмәли вә мәһв едилмәли олан шејләрдән ҝөтүрүбләр. Ҝөзәл бир палтар оғурлајыб ҝизләдибләр. Бу шејләри вә оғруну мәһв етмәјинҹә сизә хејир-дуа вермәјәҹәјәм’. Јеһова Јешуаја сөз верир ки, пис адамын ким олдуғуну она ҝөстәрәҹәк.

Јешуа бүтүн халгы бир јерә топлајыр. Јеһова онларын арасындан оғру Акана ишарә едир. Акан дејир: ‘Ҝүнаһымы бојнума алырам. Ҝөзәл бир палтар, гызыл күлчәси вә бир нечә ҝүмүш пул ҝөрдүм. Истәдим ки, онлар мәним олсун, она ҝөрә дә ҝөтүрдүм. Онлары чадырымын ичәрисиндә басдырмышам’.

Бүтүн бу шејләри тапыб Јешуаја ҝәтирирләр. Јешуа Акана дејир: ‘Бизи нә үчүн бәлаја салдын? Инди Јеһова сәни бәлаја салаҹаг!’ О, бу сөзләри дејән кими, бүтүн халг Аканы вә онун аиләсини дашгалаг едир. Бәс сән бу һадисәдән нә өјрәндин? Бәли, һеч вахт башгасына мәхсус олан шејләри ҝөтүрмәк олмаз!

Бундан сонра Исраил јенидән Ај шәһәринә һүҹум едир. Бу дәфә Јеһова Аллаһ халгына көмәк едир вә онлар гәләбә чалырлар.