Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 26

Әјјуб Аллаһа садиг галыр

Әјјуб Аллаһа садиг галыр

БУ ХӘСТӘ адама јазығын ҝәлир? Онун ады Әјјубдур, јанындакы гадын исә арвадыдыр. Һеч билирсән о, Әјјуба нә дејир? ‘Аллаһа ләнәт ет вә өл!’ Ҝәл ҝөрәк, ону бу сөзләри демәјә мәҹбур едән нәдир вә нәјә ҝөрә Әјјуб бу гәдәр әзијјәт чәкир.

Әјјуб Јеһова Аллаһа садиг вә итаәткар бир инсан иди. О, Кәнанын јахынлығында јерләшән Уз дијарында јашајырды. Јеһова Әјјубу чох севирди. Башга бир шәхсијјәт исә ону севмирди. Билирсән, о кимдир?

О, Шејтан Иблисдир. Бу пис мәләк Јеһоваја нифрәт едир. О, Адәмлә Һәвваны Јеһовадан узаглашдыра билдији үчүн дүшүндү ки, бүтүн инсанлары јолдан чыхара биләҹәк. Бәс сәнҹә, о буну баҹардымы? Јох! Бу китабдан таныдығымыз садиг киши вә гадынлар һаггында дүшүн! Онлардан нечәсинин адыны чәкә биләрсән?

Јагуб вә Јусифин өлүмүндән сонра јер үзүндә Јеһоваја ән садиг инсан Әјјуб иди. Јеһова истәјирди ки, Шејтан бир шеји јахшы јадында сахласын: о һамыны јолдан чыхара билмәјәҹәк. Буна ҝөрә дә она деди: ‘Бир Әјјуба нәзәр сал. Ҝөр о мәнә нә гәдәр садигдир!’

Шејтан етираз едәрәк деди: ‘Һә, Әјјуб садигдир, чүнки Сән она бәрәкәт верирсән вә онун һәр шеји вар. Амма бүтүн варыны әлиндән алсан, о сәнә мүтләг ләнәт едәҹәк’.

Јеһова исә белә деди: ‘Бујур! Нәји варса, әлиндән ал! Үрәјин истәдији һәр шеји Әјјуба ет! Сонра ҝөрәрик, о Мәни ләнәтләјир, ја јох! Амма ону өлдүрмә!’

Шејтан әввәлҹә Әјјубун бүтүн мал-гарасыны вә дәвәләрини оғурладыр, гојунларыны исә өлдүрүр. Сонра туфан ҝөндәриб онун 7 оғлуну вә 3 гызыны өлдүрүр. Бундан сонра, Шејтан Әјјубу дәһшәтли хәстәлијә дүчар едир. Јазыг Әјјуб чох әзијјәт чәкмәли олур. Бах елә буна ҝөрә дә арвады она дејир: ‘Аллаһа ләнәт ет вә өл!’ Амма Әјјуб белә шеји һеч ағлына да ҝәтирмир. Бундан башга, Әјјубун үч јаланчы досту ҝәлиб она дејир ки, ҝуја пис адам олдуғу үчүн бу бәлалара дүшүб. Амма Әјјуб јенә дә садиг галыр.

Әјјубун садиглији Јеһованы чох севиндирирди. Сонда, шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Аллаһ Әјјуба чохлу хејир-дуа верди. Әјјуб ағыр хәстәлијиндән сағалды. Онун јенидән он гәшәнҝ ушағы вә әввәлкиндән ики гат артыг мал-гарасы, дәвәси вә гојуну олду.

Сән дә Јеһоваја Әјјуб кими һәмишә садиг галаҹагсанмы? Әҝәр садиг галсан, Аллаһ сәнә дә хејир-дуа верәҹәк. Бүтүн дүнја Еден бағы кими ҝөзәл оланда, сән дә әбәди јашајаҹагсан.