Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 51

Рут вә Наоми

Рут вә Наоми

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРДА «Рут» адлы бир китаб вар. Бу китабда бир аилә һаггында бәһс едилир. О вахтлар Исраили һакимләр идарә едирди. Ҹаван гадын Рут, Аллаһын халгы олан исраиллиләрдән дејил. О, Моав торпағындандыр. Јашлы гадын исә Наомидир. О, Рута Јеһованы танымаға көмәк едир. Рут һәгиги Аллаһ Јеһова һаггында өјрәндикҹә Ону үрәкдән севмәјә башлајыр.

Наоми исраиллидир. Исраилдә гытлыг оланда о, әри вә ики оғлу илә Моав торпағына көчмүшдү. Орада онун әри вәфат едир. Сонра оғуллары Моав гызлары илә евләнир. Ҝәлинләринин ады Рут вә Орпадыр. Амма 10 илдән сонра оғуллары да өлүр. Наоми вә ҝәлинләри буна чох кәдәрләнирләр. Бәс инди Наоми нә етсин?

Бир ҝүн Наоми өз халгынын јанына гајытмаг гәрарына ҝәлир. Рут илә Орпа гајынаналары илә галмаг истәдикләри үчүн онунла бәрабәр јола дүшүрләр. Амма бир гәдәр ҝетдикдән сонра Наоми онлара дејир: ‘Евинизә гајыдын вә ананызла јашајын’.

Наоми онлары өпүб видалашыр. Ҝәлинләри Наомини чох севдикләри үчүн ағлајыб дејирләр: ‘Јох, сәнинлә бәрабәр халгынын јанына ҝедәҹәјик’. Амма Наоми дејир: ‘Мәним гызларым, сиз гајытмалысыныз. Евинизә ҝетсәниз даһа јахшы олар’. Орпа евләринә гајыдыр, Рут исә гајытмаг истәмир.

Наоми она дејир: ‘Орпа гајытды. Сән дә ҝет’. Рут ҹаваб верир: ‘Мәни сәндән ајрылмаға мәҹбур етмә! Гој сәнинлә ҝедим. Һара ҝетсән ора ҝедәҹәјәм, һарада јашасан мән дә орада јашајаҹағам. Халгын мәним халгым, Аллаһын мәним Аллаһым олаҹаг. Сән һарада өлсән, мән дә орада өләҹәјәм, сәни һарада басдырсалар, бил ки, мәни дә орада басдыраҹаглар’. Рут белә дејәндә Наоми ону даһа дилә тутмур.

Беләликлә бу ики гадын ҝәлиб Исраилдә јашајырлар. Инди арпа бичинидир. Рут зәмидә ишләмәјә башлајыр. Боаз адлы бир киши она зәмисиндә башаг јығмаға иҹазә верир. Билирсән Боазын анасы кимдир? Јерихолу Рахав.

Бир ҝүн Боаз Рута дејир: ‘Сәнин һаггында һәр шеји вә Наомијә етдијин јахшылыглары ешитмишәм. Билирәм ки, ата-ананы вә өз дијарыны гојуб, танымадығын халг арасында јашамаға ҝәлмисән. Гој Јеһова Аллаһ сәнә бунун әвәзини версин!’

Рут ҹаваб верир: ‘Ағам, мәнә гаршы чох хејирхаһсан. Белә хош рәфтарын мәни үрәкләндирди’. Рут Боазын чох хошуна ҝәлир вә бир гәдәр вахтдан сонра онлар евләнирләр. Наоми буна неҹә дә севинир! Рутла Боазын Овед адлы оғуллары доғуланда исә онун севинҹи даһа да артыр. Овед Давудун бабасы олур. Бир нечә һекајәдән сонра Давуд һаггында даһа чох өјрәнәҹәјик.

«Рут» китабы.