Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 62

Давудун аиләсиндә бәдбәхтлик баш верир

Давудун аиләсиндә бәдбәхтлик баш верир

ДАВУД Јерусәлимдә падшаһлыг етмәјә башладыгдан сонра, Јеһова онун ордусуна дүшмәнләри үзәриндә бир чох гәләбәләр газандырыр. Јеһова Аллаһ Кәнан торпағыны исраиллиләрә вермәји вәд етмишди. Инди онлар Јеһованын көмәји сајәсиндә вәд едилән торпагларын һамысына саһиб олурлар.

Давуд јахшы рәһбәрдир, Јеһованы да чох севир. Буна ҝөрә дә Јерусәлими зәбт едән кими Јеһованын Әһд сандығыны ораја ҝәтирир. Сандығы гојмаг үчүн мәбәд тикмәк истәјир.

Лакин Давуд јаша доланда бөјүк сәһвә јол верир. О, јахшы билир ки, башга инсана мәхсус олан бир шеји ҝөтүрмәк дүзҝүн дејил. Амма бир ахшам өз сарајынын дамында ҝәзишәркән ашағы бојланыб ҝөзәл бир гадын ҝөрүр. Гадынын ады Бат-Шевадыр, онун әри исә Давудун ордусунда хидмәт едән Уријадыр.

Бат-Шева Давудун о гәдәр хошуна ҝәлир ки, ону сарајына чағыртдырыр. Бу вахт онун әри дөјүшдә иди. Давуд бу гадынла јатыр вә бир гәдәр сонра мәлум олур ки, о һамиләдир. Давуд бундан чох нараһатдыр вә Уријанын өлдүрүлмәсини истәјир. О, орду башчысы Јоава хәбәр ҝөндәрир ки, Уријаны гызғын дөјүш ҝедән јерә гојсун. Урија өлдүкдән сонра Давуд Бат-Шева илә евләнир.

Јеһованын буна бәрк гәзәби тутур вә Давудун ҝүнаһларыны ашкара чыхармаг үчүн Өз хидмәтчиси Натаны онун јанына ҝөндәрир. Шәкилдә Натаны Давудла данышан ҝөрүрсән. Давуд етдији ишә чох пешман олдуғундан Јеһова ону өлдүрмүр. Амма ону хәбәрдар едир: ‘Бу пис ишләри ҝөрдүјүн үчүн евиндә чохлу бәдбәхтлик баш верәҹәк’. Һеч билирсән Давудун башына нә мүсибәтләр ҝәлир?!

Әввәлҹә Бат-Шеванын доғдуғу оғлан ушағы өлүр. Сонра Давудун илк оғлу Амнон һијлә ишләдәрәк баҹысы Тамарла тәк галыр вә ону зорлајыр. Давудун диҝәр оғлу Авшалом буна о гәдәр һирсләнир ки, Амнону өлдүрүр. Даһа сонра Авшалом халгдан бир чохларыны өз тәрәфинә чәкиб өзүнү падшаһ едир. Ахырда Давуд Авшаломла дөјүшдә галиб ҝәлир вә Авшалом өлүр. Ҝөрдүјүн кими, Давуд чохлу бәдбәхтлијә дүчар олур.

Бу вахт әрзиндә Бат-Шеванын Сүлејман адлы оғлу олур. Давуд гоҹалыб хәстәләндикдә, оғлу Адонија падшаһ олмаг фикринә дүшүр. Давуд каһин Садога тапшырыр ки, Сүлејманын башына јағ төксүн вә ону падшаһ етсин. Давуд 70 јашында өлүр. О, 40 ил һөкмранлыг етдикдән сонра Сүлејман Исраилин падшаһы олур.