Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 44

Рахав кәшфијјатчылары ҝизләдир

Рахав кәшфијјатчылары ҝизләдир

БУ АДАМЛАР чәтинлијә дүшүбләр. Әҝәр гачыб ҹанларыны гуртармасалар, онлары өлдүрәҹәкләр. Бу кишиләр исраилли кәшфијјатчылардыр, онлара көмәк едән гадын исә Рахавдыр. Рахав Јерихо шәһәринин гала диварындакы евдә јашајыр. Ҝәл ҝөрәк бу кишиләр нә үчүн чәтинлијә дүшүбләр.

Исраил халгы Кәнан торпағына ҝирмәк үчүн Иордан чајыны кечмәјә һазырлашыр. Амма буну етмәздән әввәл Јешуа ики нәфәр кәшфијјатчыја тапшырыг верир: ‘Ҝедин, о торпағы вә Јерихо шәһәрини ҝөздән кечирин’.

Кәшфијјатчылар Јерихо шәһәринә чатанда Рахавын евинә ҝәлирләр. Амма бир нәфәр бу шәһәрин падшаһына чатдырыр: ‘Торпағымызы ҝөздән кечирмәк үчүн бу ҝеҹә бураја ики исраилли ҝәлиб’. Падшаһ буну ешидән кими, Рахавын јанына адам ҝөндәриб әмр едир: ‘Евиндә олан адамлары чыхарт!’ Рахав исә онлары евинин дамында ҝизләдиб падшаһын адамларына дејир: ‘Һә, евимә адамлар ҝәлмишдиләр, амма һарадан олдугларыны билмирәм. Онлар һава гараланда, шәһәрин дарвазалары бағланмаздан әввәл чыхыб ҝетдиләр. Тәләссәниз, онлара чата биләрсиниз’. Падшаһын адамлары да онларын далынҹа дүшүрләр.

Бу адамлары јола саландан сонра Рахав дама чыхыб кәшфијјатчылара дејир: ‘Мән билирәм ки, Јеһова бу торпағы сизә верәҹәк. Мисирдән чыхдығыныз заман Онун Гырмызы дәнизин суларыны неҹә гурутдуғуну, Сихон вә Ог падшаһларыны өлдүрдүјүнүзү ешитмишик. Сизә етдијим јахшылыға ҝөрә сөз верин ки, сиз дә мәнә јахшылыг едәҹәксиниз. Атамы вә анамы, гардашларымы вә баҹыларымы хилас едәҹәксиниз’.

Кәшфијјатчылар разы олурлар. Амма хилас олмаг үчүн Рахав да нә исә етмәлидир. Онлар Рахава тапшырырлар: ‘Бу гырмызы ипи ҝөтүр вә пәнҹәрәнә бағла, гој бүтүн гоһумларын сәнин евинә јығылсынлар. Биз дә Јерихону алмаға гајыданда, бу ипи сәнин пәнҹәрәндә ҝөрүб аилә үзвләриндән һеч бирини өлдүрмәјәҹәјик’. Кәшфијјатчылар Јешуанын јанына гајыдыб һәр шеји она данышырлар.