Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 48

Ағыллы ҝивеонлулар

Ағыллы ҝивеонлулар

КӘНАН торпағындакы халгларын чоху Исраилә гаршы дөјүшмәјә һазырлашыр. Онлар гәләбә чалаҹагларыны дүшүнүрләр. Лакин јахынлыгда јерләшән Ҝивеон шәһәринин сакинләри белә дүшүнмүр. Онлар Аллаһын исраиллиләрә көмәк етдијинә инаныр вә Аллаһа гаршы дөјүшмәк истәмирләр. Билирсән ҝивеонлулар нә едирләр?

Онлар өзләрини елә ҝөстәрирләр ки, ҝуја чох узаг јердә јашајырлар. Буна ҝөрә дә көһнә палтар вә ҹырыг чарыглар ҝејинир, ешшәкләри көһнә торбаларла јүкләјиб бир гәдәр кифләнмиш гуру чөрәк ҝөтүрүрләр. Сонра Јешуанын јанына ҝәлиб она белә дејирләр: ‘Биз бөјүк Аллаһыныз Јеһова һаггында ешидиб узаг бир дијардан ҝәлмишик. Онун Мисирдә сизин үчүн нәләр етдијиндән хәбәримиз вар. Буна ҝөрә дә, рәһбәрләримиз бизә јол үчүн бир гәдәр әрзаг вериб тапшырдылар ки, јаныныза ҝәлиб белә дејәк: “Биз сизин гулунузуг. Сөз верин ки, бизә гаршы мүһарибә етмәјәҹәксиниз”. Ҝөрдүјүнүз кими, узун јол ҝәлдијимиздән палтарларымыз көһнәлиб, чөрәјимиз дә киф атыб’.

Јешуа вә Исраилин диҝәр рәһбәрләри ҝивеонлулара инаныб сөз верирләр ки, онлара гаршы дөјүшмәјәҹәкләр. Анҹаг үч ҝүндән сонра онларын гоншулугда јашадыгларыны өјрәнирләр.

Јешуа онлардан сорушур: ‘Нәјә ҝөрә бизи алдадыб узаг дијардан ҝәлдијинизи сөјләдиниз?’

Ҝивеонлулар ҹаваб верир: ‘Аллаһыныз Јеһованын бүтүн Кәнан торпагларыны сизә верәҹәјини ешитмишик. Она ҝөрә дә горхдуг ки, бизи дә өлдүрәрсиз’. Халг сөзүнүн үстүндә дуруб ҝивеонлулары өлдүрмүр. Бунун әвәзинә, онлары өзүнә гул едир.

Јерусәлим падшаһы ҝивеонлуларын Исраил халгы илә сүлһ бағладығындан хәбәр тутуб бәрк гәзәбләнир. Буна ҝөрә дә дөрд гоншу падшаһа дејир: ‘Ҝәлин, Ҝивеона гаршы дөјүшдә мәнә көмәк един’. Бу беш падшаһ бирләшиб белә дә едирләр. Ҝивеон Исраиллә сүлһ бағладығы үчүн һәмин падшаһлар она гаршы мүһарибә едирләр. Сәнҹә, ҝивеонлулар ағыллы иш ҝөрүбләр? Ҝәл өјрәнәк.