Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 61

Давуд падшаһ олур

Давуд падшаһ олур

ШАУЛ јенидән Давуду тутмаға чалышыр. Буна ҝөрә 3 000 нәфәр ән јахшы әсҝәрини сечиб Давуду ахтармаға јолланыр. Давуд бундан хәбәр тутанда Шаулун вә онун дүшәрҝәсинин јерини өјрәнмәк үчүн адамларыны ҝөндәрир. Сонра онларын икисиндән сорушур: ‘Шаулун дүшәрҝәсинә мәнимлә һансыныз ҝедәҹәксиниз?’

Авишај ‘мән ҝедәҹәјәм’ дејә ҹаваб верир. О, Давудун баҹысы Серујанын оғлудур. Шаул вә адамлары јатаркән, Давудла Авишај сакитҹә дүшәрҝәјә ҝирирләр. Онлар Шаулун башынын јанындакы низәни вә су габыны ҝөтүрүрләр. Һамы бәрк јатдығындан онлары нә ҝөрән, нә дә ешидән олур.

Давудла Авишајы ҝөрүрсән? Онлар дүшәрҝәдән чыхыб, инди бир дағын башындадырлар. Давуд орадан Исраилин орду башчысыны чағырыр: ‘Авнер, нә үчүн аған падшаһы горумурсан? Бир бах, ҝөр онун низәси илә су габы һарададыр?’

Шаул јухудан ојаныр. О, дәрһал Давудун сәсини таныјыб сорушур: ‘Давуд, бу сәнсән?’ Шәкилдә Шаул илә Авнери ҝөрүрсән?

Давуд ‘бәли, мәнәм, ағам падшаһ’ дејир вә сонра сорушур: ‘Мәни нә үчүн тутмаға чалышырсан? Сәнә нә пислик етмишәм? Еј падшаһ, будур сәнин низән! Гој адамларындан бири ҝәлиб ону апарсын’.

Шаул бојнуна алыр: ‘Мән сәһв етмишәм. Ағылсыз олмушам’. Бундан сонра Давуд өз јолу илә ҝедир, Шаул да евинә гајыдыр. Амма Давуд өз-өзүнә фикирләшир: ‘Ҝүнләрин бириндә Шаул мәни өлдүрәҹәк. Ҝәрәк башымы ҝөтүрүб Филишт торпағына гачым’. О белә дә едир. Давуд филиштлиләри инандырыр ки, ҝуја инди онларын тәрәфиндәдир.

Бир гәдәр вахтдан сонра филиштлиләр Исраил халгына гаршы мүһарибәјә чыхырлар. Дөјүшдә Шаул илә Јонатан өлүр. Давуд буна чох кәдәрләнир вә һәзин бир маһны јазыр: ‘Еј гардашым Јонатан, сәнин үчүн үрәјим јаныр. Сән мәнә чох әзиз идин!’

Бу һадисәдән сонра Давуд Исраилин Хеврон шәһәринә гајыдыр. Орада Шаулун оғлу Иш-Бошети падшаһ сечмәк истәјәнләрлә Давуду падшаһ етмәк истәјән адамлар арасында бәрк чәкишмәләр ҝедир. Сонда Давудун адамлары үстүн ҝәлир вә о, падшаһ олур. Һәмин вахт онун 30 јашы вар иди. Давуд једди ил јарым Хевронда падшаһлыг етмишди. Орада онун Амнон, Авшалом вә Адонија адлы оғуллары олур.

Вахт кечир вә Давуд адамлары илә Јерусәлим адлы ҝөзәл бир шәһәри зәбт едир. Бу дөјүшә Давудун баҹысы Серујанын диҝәр оғлу Јоав башчылыг едир. Давуд Јоавы мүкафатландырыр: ону ордусунун башчысы едир. Инди Давуд Јерусәлим шәһәриндә падшаһлыг етмәјә башлајыр.