ДАВУД Голјаты өлдүрдүкдән сонра Исраилин орду башчысы Авнер ону Шаулун јанына ҝәтирир. Шаул Давуду чох бәјәнир. О, Давуду ордусунда сәркәрдә тәјин едир вә она падшаһ сарајында јашамаға иҹазә верир.

Бир мүддәтдән сонра, Исраил ордусу филиштлиләрлә дөјүшдән гајыдаркән гадынлар әсҝәрләрин гаршысына чыхыб охујурлар: ‘Шаул гырды минләри, Давуд исә он минләри. Шаулун буна пахыллығы тутур, чүнки Давуд ҝет-ҝедә Шаулдан даһа чох шөһрәт газаныр. Амма Шаулун оғлу Јонатан пахыл дејил. Әксинә, о, Давудун јахын достудур. Буна ҝөрә дә онлар бир-биринә сөз верирләр ки, бу достлуғу горујаҹаглар.

Давуд јахшы лира чалыр. Онун чалғысы Шаулун хошуна ҝәлир. Амма ҝүнләрин бириндә Шаулун пахыллығы ону чох пис һәрәкәтә тәһрик едир. Давуд лира чаларкән Шаул низәсини ҝөтүрүб она тәрәф атыр вә гәзәблә дејир: ‘Давуду дивара мыхлајаҹам!’ Амма Давуд әјилир вә низә ондан јан кечир. Бир гәдәр сонра бу һадисә јенидән тәкрарланыр. Инди Давуд баша дүшүр ки, даһа да еһтијатлы олмалыдыр.

Шаулун вәди јадындадыр? О сөз вермишди ки, гызыны Голјаты өлдүрән адама әрә верәҹәк. Инди исә Давуда дејир: ‘Әҝәр 100 нәфәр филиштлини өлдүрсән, гызым Микал илә евләнә биләрсән’. Тәсәввүр едирсән? Шаул үмид едир ки, филиштлиләр Давуду өлдүрәҹәкләр. Амма Давуд сағ галыр, Шаул да гызыны она вермәли олур.

Бир ҝүн Шаул оғлу Јонатана вә хидмәтчиләринә Давуду өлдүрмәк истәдијини билдирир. Анҹаг Јонатан атасына дејир: ‘Давуда зәрәр вурма. О һеч вахт сәнә пислик етмәјиб. Әксинә, онун етдији һәр шејин сәнә бөјүк көмәји олуб. Голјаты өлдүрәндә дә өз һәјатыны тәһлүкәјә атмышды, ахы буна сән дә севинмишдин!’

Шаул оғлунун сөзүнү динләјиб, Давуда зәрәр вурмајаҹағына сөз верир. Давуд Шаулун јанына гајыдыр вә әввәлки кими она хидмәт едир. Амма бир ҝүн Давуд лира чаларкән, Шаул низәсини јенидән она атыр. Давуд јериндән сычрајыр, низә исә дивара батыр. Бу артыг үчүнҹү дәфәдир ки, тәкрар олунур! Давуд инди баша дүшүр ки, гачыб ҹаныны гуртармалыдыр.

Һәмин ахшам Давуд өз евинә јолланыр. Шаул ону өлдүрмәк үчүн далынҹа адам ҝөндәрир. Микал атасынын нијјәтиндән хәбәр тутуб, әринә дејир: ‘Әҝәр бу ҝеҹә гачыб ҹаныны гуртармасан, сабаһ сәни мүтләг өлдүрәҹәкләр’. Ҝеҹә Микал Давуда пәнҹәрәдән дүшүб гачмаға көмәк едир. Шаулун әлинә дүшмәмәк үчүн Давуд једди ил мүхтәлиф јерләрдә ҝизләнмәјә мәҹбур олур.