Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 29

Муса Мисирдән гачыр

Муса Мисирдән гачыр

БАХ, Муса Мисирдән гачыр. Бәс онун далынҹа дүшән әсҝәрләри ҝөрүрсән? Билирсән онлар Мусаны нәјә ҝөрә өлдүрмәк истәјирләр? Ҝәл бахаг.

Муса Мисирин һөкмдары фиронун евиндә бөјүјүр вә чох ағыллы, танынмыш адам олур. О, мисирли олмадығыны вә ата-анасынын исраилли гул олдуғуну билир.

Мусанын 40 јашы оланда о, халгынын неҹә јашадығыны ҝөрмәк гәрарына ҝәлир. Мисирлиләрин онларла неҹә даврандығыны ҝөрәндә ону дәһшәт бүрүјүр. О, бир мисирлинин исраиллини дөјдүјүнүн шаһиди олур. Әтрафда һеч кимин олмадығыны ҝөрән Муса мисирлини вуруб өлдүрүр вә ону гума басдырыр.

Нөвбәти ҝүн Муса јенидән халгына баш чәкмәјә ҝедир. О елә фикирләшир ки, халгыны көләликдән азад едә биләҹәк. Анҹаг онларын јашадығы јерә ҝәләндә ики исраиллинин бир-бири илә далашдығыны ҝөрүр. Муса һагсыз олана јахынлашыб дејир: ‘Гардашыны нијә дөјүрсән?’

О адам дејир: ‘Сәни үстүмүзә башчы вә һаким ким гојуб? Јохса мисирлини өлдүрдүјүн кими мәни дә өлдүрмәк фикриндәсән?’

Муса горхуја дүшүр. О баша дүшүр ки, ҹамаат артыг мисирлини өлдүрмәсиндән хәбәр тутуб. Фирон бу һадисәни ешидәндә Мусаны өлдүрмәк үчүн далынҹа адамлар ҝөндәрир. Елә буна ҝөрә дә Муса Мисирдән гачмалы олур.

Муса Мисири тәрк едиб узаг Мидјан торпағына ҝәлир. Орада Јетро адлы киши вә онун аиләси илә таныш олур. Бир мүддәтдән сонра Јетронун Сиппора адлы гызы илә евләнир. Муса чобанлыг едир вә Јетронун сүрүсүнү отарыр. О, Мидјан торпағында 40 ил јашајыр. Артыг онун 80 јашы вар. Бир ҝүн гојун отаран заман Мусанын һәјатыны бүсбүтүн дәјишән гәрибә бир һадисә баш верир. Ҝәл сәһифәни чевириб, бу гәрибә һадисә һаггында өјрәнәк.