Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 43

Јешуа башчы олур

Јешуа башчы олур

МУСА исраиллиләрлә Кәнан торпағына ҝетмәк истәјир. Буна ҝөрә дә хаһиш едир: ‘Јеһова, нә олар, гој Иордан чајынын о тајына кечим вә ҝөзәл торпағы ҝөрүм’. Амма Јеһова дејир: ‘Бәсдир, бу барәдә бир дә Мәнимлә данышма!’ Билирсән Јеһова нә үчүн белә дејир?

Буна сәбәб гајанын јанында баш вермиш һадисәдир. Јадындадыр, Муса илә Һарун Јеһованы орада иззәтләндирмәмишдиләр. Онлар сују гајадан чыхарданын Јеһова олдуғуну халга демәдиләр. Бах елә буна ҝөрә Јеһова деди ки, онлар Кәнан торпағына ҝирмәјәҹәкләр.

Һарунун өлүмүндән бир нечә ај сонра Јеһова Мусаја дејир: ‘Јешуаны каһин Елеазарын вә халгын гаршысына ҝәтир. Орада онлара Јешуаны башчы тәјин етдијими сөјлә’. Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Муса Јеһованын дедијинә әмәл едир.

Сонра Јеһова Јешуаја дејир: ‘Мөһкәм ол, горхма. Исраил халгыны вәд етдијим Кәнан торпағына сән апараҹагсан. Мән сәнинлә олаҹағам’.

Даһа сонра Јеһова Мусаја дејир ки, Моав торпағындакы Нево дағына чыхсын. Орадан Муса Иордан чајынын о тајыны вә ҝөзәл Кәнан торпағыны ҝөрүр. Јеһова дејир: ‘Бу, Ибраһимин, Исһагын вә Јагубун өвладларына вәд етдијим торпагдыр. Бу торпағы сәнә ҝөстәрдим, амма ораја ҝетмәјә сәнә иҹазә вермирәм’.

Муса Нево дағында өлүр. Онун 120 јашы варды. О, тагәтдән дүшмәмишди, ҝөзләри дә һәлә зәифләмәмишди. Халг Мусанын өлүмүнә чох кәдәрләниб ағлајыр. Амма Јешуанын башчы олдуғуна чох севинир.