Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 95

Иса һекајәләрлә өјрәдир

Иса һекајәләрлә өјрәдир

БИР ҜҮН Иса бир адама дејир ки, о өз јахынларыны севмәлидир. О адам Исадан сорушур: ‘Мәним јахынларым кимдир ки?’ Иса бу адамын нә фикирләшдијини билир. О елә дүшүнүр ки, јалныз онун милләтиндән вә дининдән оланлар онун јахынларыдыр. Ҝәл ҝөрәк Иса она нә дејир.

Иса чох вахт инсанлары һекајәләрлә өјрәдирди. О инди дә бир һекајә данышыр. Һекајә бир јәһуди вә самаријалы һаггындадыр. Биз артыг өјрәнмишик ки, јәһудиләрин чохунун самаријалылардан хошу ҝәлмир. Һә, ҝәл Исанын һекајәсини охујаг:

Бир ҝүн бир јәһуди дағ јолу илә Јерихо шәһәринә ҝедирди. Јолда ону гулдурлар тутуб пулуну әлиндән алыр, өлүмҹүл һала салана кими дөјүрләр.

Бир аздан бир јәһуди каһини јолдан кечир вә дөјүлмүш кишини ҝөрүр. Билирсән бу каһин нә едир? О, јаралынын јанындан өтүб, јолуна давам едир. Сонра башга бир диндар адам бу јолдан кечир. О левилидир. Бәс һеч олмаса о ајаг сахлајырмы? Јох, о да дөјүлмүш адама көмәк етмәк үчүн дајанмыр. Шәкилдә каһинин вә левилинин орадан узаглашдығыны ҝөрә биләрсән.

Амма бир бах, дөјүлмүш адамын јанындакы кимдир? О самаријалыдыр. Самаријалы јәһудијә көмәк едир. Онун јараларына дәрман бағлајыр. Сонра ону динҹәлиб өзүнә ҝәлә биләҹәји бир јерә апарыр.

Һекајәсини данышыб гуртарандан сонра Иса она суал верән адама дејир: ‘Сәнҹә, бу үчүндән һансыны дөјүлмүш адамын јахыны сајмаг олар? Каһини, левилини, јохса самаријалыны?’

О ҹаваб верир: ‘Самаријалыны. Чүнки о, дөјүлмүш адама гајғы ҝөстәрди’.

Иса дејир: ‘Доғру дејирсән. Ҝет, сән дә онун кими ол’.

Исанын инсанлары бу ҹүр өјрәтмәси сәнин хошуна ҝәлирми? Биз Мүгәддәс Китабдан Исанын дедикләринә гулаг ассаг, чохлу ваҹиб шеј өјрәнәрик.